กลับบ้านไว ไม่ต้องรอเคลม
Fast-Track Discharge

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์สามัญ ท่ีมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ และนอนพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลคู่สัญญาท่ีเข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ค้นหารายชื่อโรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาล จังหวัด
โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลนวเวช กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางปะกอก2 รังสิต ปทุมธานี
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง สมุทรปราการ
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ ชลบุรี
โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี ปทุมธานี
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมิตรประชา กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า สมุทรปราการ
โรงพยาบาลรักษ์สกล สกลนคร
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ เชียงใหม่
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลวิชัยเวชสมุทรสาคร สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร
โรงพยาบาลเอกอุดร อุดรธานี

ขอบเขตการบริการ

 • บริการ Fast-Track Discharge ให้บริการเฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
 • การให้บริการจะอยู่ในดุลยพินิจของโรงพยาบาลในการพิจารณาตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ และนอนพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

บริการประเมินความคุ้มครองก่อนการผ่าตัด
Pre Authorization

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์สามัญ ท่ีมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ และนอนพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลคู่สัญญาท่ีเข้าร่วมโครงการ


โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

ค้นหารายชื่อโรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ

  โทร 02-777-8989

  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ
  1. Lap.Herniorrhaphy with Mesh Graft (1 ข้าง) การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง
  2. Hemorrhoidectomy (GA) การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก
  3. Laparoscopic Cholecystectomy การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง
  4. Gastroscopy :Sedateการส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น)
  5. Colonoscopy :Sedate การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (ลำไส้ใหญ่)
  6. EGD&Colonoscopy :Sedate การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
  7. Arthroscopic knee with complicated meniscal repair and ACL/PCL Reconstruction 1 side การผ่าตัดผ่านกล้องเย็บซ่อมเอ็นไขว้หน้า/หลัง และเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกเข่าที่มีความซับซ้อน
  8. TAH and BSO/Cystectomy การผ่าตัดมดลูก, รังไข่ และเลาะถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง
  9. LAVH/LAVH&B.SO การผ่าตัดเลาะเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง
  10. Microscopic Lumbar Decompression Laminectomy/Laminectomy without Fusion 1 or 2 levels การผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลังทางด้านหลัง ผ่านกล้องจุลทรรศน์ (1 หรือ 2 ระดับ)
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว

  โทร 02-777-8989

  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ
  1. Open Herniorrhaphy 1 ข้าง with Mesh Graft 1ข้าง (SB ,GA) การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยใช้ Mesh Graft (แผ่นวัสดุเสริมความแข็งแรง) / 1 ข้าง โดยการบล็อกหลัง และระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย
  2. Hemorrhoidectomy (GA) การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก
  3. Laparoscopic Cholecystectomy การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง
  4. Gastroscopy :LA การส่องกล้องกระเพาะอาหาร
  5. Gastroscopy :Sedateการส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนบน (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น)
  6. Gastroscopy :GA การส่องกล้องกระเพาะอาหาร
  7. Colonoscopy :Sedate การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (ลำไส้ใหญ่)
  8. Colonoscopy : GA การส่องกล้องลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  9. EGD&Colonoscopy :Sedate การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
  10. EGD&Colonoscopy : GA การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง
 • โรงพยาบาลบางปะกอก3

  โทร 02-777-8989

  หัตถการที่เข้าร่วมโครงการ
  1. Open Herniorrhaphy 1 ข้าง (SB) การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 1 ข้าง โดยการบล็อกหลัง
  2. Open Herniorrhaphy 1 ข้าง (GA) การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบ 1 ข้าง โดยระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย
  3. Hemorrhoidectomy (GA) การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก
  4. Hemorrhoidectomy (SB) การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก โดยการบล็อกหลัง
  5. Fistulotomy (GA) การผ่าตัดฝีคัณฑสูตร
  6. Fistulotomy (SB) การผ่าตัดฝีคัณฑสูตร โดยการบล็อกหลัง


ขอบเขตการบริการ

 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีแผนรักษาด้วยการทำหัตถการตามที่รพ.กำหนด

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • แจ้งความประสงค์ผ่านรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนทำหัตถการ 5 วันทำการ

บริการคำแนะนำด้านสุขภาพส่วนบุคคล
BLA Health Partner

ผู้มีสิทธิ์รับบริการ : ผู้เอาประกันภัยทุกรายได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 BLA Health Partner

อีกหนึ่งช่องทางการรับบริการผ่านหน้าเว็บไซต์ รอรับข้อมูลตอบกลับผ่าน Email ภายใน 3 วันทำการ เตรียมเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการ

เลือกกรมธรรม์ของคุณเพื่อใช้บริการ

กรมธรรม์สามัญ

แจ้งนัดหมาย เพื่อปรึกษาแพทย์
สำหรับลูกค้า VIP Checkup

ขอบเขตการบริการ

บริการ BLA Health Partner บริการคำแนะนำด้านสุขภาพส่วนบุคคล

 • บริการข้อมูลสุขภาพทั่วไป
 • บริการข้อมูลค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • บริการให้คำปรึกษาข้อมูลสถานพยาบาล-ดูแลผู้ป่วยขณะพักฟื้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้เอาประกันภัยทุกรายได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

สิทธิประโยชน์

 • สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ และกรมธรรม์สุขภาพที่มีผลประโยชน์ค่าห้อง –ค่าอาหาร–ค่าบริการพยาบาล–ค่าบริการทางการแพทย์ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อวันขึ้นไป
  รับส่วนลดกรณีส่วนเกินค่าห้องหลังจากประกันตอบกลับความคุ้มครองผ่านกระบวนการ Fax Claim
 • สิทธิประโยชน์สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทาง BLA Health Partner และก่อน เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566
 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

" หมดกังวลเรื่องพบหมอยุคโควิด-19 สำหรับผู้เอาประกันที่ต้องการรับคำแนะนำข้อมูลสุขภาพ ติดต่อแพทย์ออนไลน์ของโรงพยาบาลชั้นนำได้โดยไม่ต้องออกจากบ้าน และเคลมผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกได้ตามสิทธิ์แบบไม่ต้องสำรองจ่าย "

สอบถามเพิ่มเติม 02 777 8888

บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemed Plus)

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำ มอบบริการเทเลเมด พลัส (Telemed Plus) สำหรับผู้เอาประกันของบริษัท เพื่อใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ ในการรับคำแนะนำ ข้อมูลสุขภาพ ติดตามผลการรักษา หรือ การรับยาต่อเนื่อง ได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล


การใช้บริการ : ผู้เอาประกันภัยทุกรายได้รับสิทธิ์ใช้บริการ โดยติดต่อผ่านช่องทางที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนดไว้

รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการ Telemed Plus

โรงพยาบาล ช่องทางการรับบริการ เวลาบริการ หมายเหตุ
เบอร์ติดต่อ Line / Facebook Application
กรุงเทพ(ศูนย์วิจัย) 02 310 3636 - เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น. กรณียาด่วนที่ต้องการรับยาในวันเดียวกัน ชำระเงินก่อน 16.00 น. ค่าจัดส่งเริ่มต้น 200 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 30 กิโลเมตร )
กรุงเทพจันทบุรี 039 319 888 - - 8.00 - 16.00 น. ค่าบริการส่งยา ทางไปรษณีย์เหมาจ่าย 110 บาท
กรุงเทพตราด 039 612 000
ต่อ 2601

- 8.00 - 17.00 น. ค่าบริการส่งยา ส่งฟรีในระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร
กรุงเทพพัทยา 086 688 0516 - 8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี เฉพาะในพื้นที่ จ.ชลบุรี
กรุงเทพภูเก็ต 076 254 425
ต่อ 2445-6

- 8.30 - 15.30 น. ค่าบริการจัดส่งยาเหมาจ่ายภายในประเทศ 250 บาทต่อครั้ง
กรุงเทพระยอง 038 921 999
- 9.00 - 18.00 น. ส่งฟรีตามระยะทาง 30 กิโลเมตรจาก รพ.กรุงเทพระยอง / หากเกินระยะทางมีค่าจัดส่ง 200 บาท
กรุงเทพสิริโรจน์ 076 361 888
ต่อ 1209

- 8.30 - 15.30 น. ค่าบริการจัดส่งยาเหมาจ่ายภายในประเทศ 250 บาทต่อครั้ง
กรุงเทพสุราษฎร์ 077 956 789
ต่อ 2654

- 9.00 - 12.00 น.
จันทร์ - ศุกร์
ค่าบริการส่งยา เฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น ตามที่จ่ายจริง
กรุงเทพหาดใหญ่ 074 272 800 9.00 - 16.00 น. บริการส่งยาฟรี
เกษมราษฎร์บางแค 02 804 8959
ต่อ 5007, 1414
- 8.00 - 17.00 น.
(หยุดเสาร์, อาทิตย์)
ค่าบริการส่งยา เหมาจ่าย 200 บาท
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 1218 กด 2
ต่อ 8632
- 8.00 – 18.00 น.
 1. ค่าบริการส่งยา 200 บาท
  ไม่เกิน30 กิโลเมตรแรก
  หลังจากนั้นคิด 100 บาท ทุก 10 กม.
 2. ทางไปรษณีย์ 200 บาท
  ทั่วประเทศ
กรุงเทพคริสเตียน 02 625 9000 กด 0
BCH Connect
BCH Connect
BCH Connect
ตามตารางแพทย์ออกตรวจ ค่าบริการส่งยา
 1. ไปรษณีย์เหมาจ่าย 200 บาท
 2. ส่งด้วยบริษัทขนส่ง คิดจากระยะทางจริง
จอมเทียน 033 125 999,
092 247 2910
- 9.00 – 16.00 น.
 1. ค่าบริการส่งยา ส่งฟรีเฉพาะในพื้นที่ จ.ชลบุรี (รอ2-3วัน)
 2. หากต้องการด่วนส่งผ่าน Grab เรียกเก็บตามระยะทาง
ดีบุก 076 298 298
ต่อ 8403

- 8.30 – 15.30 น. ค่าบริการจัดส่งยาเหมาจ่ายภายในประเทศ 250 บาท ต่อครั้ง
ทีอาร์พีเอช 075 218 988 - TRPH
9.00 - 15.00 น. ค่าบริการส่งยา
 1. ภายในจังหวัด ค่าบริการ 50 บาท
 2. ต่างจังหวัด 100 บาท
เทพธารินทร์ 02 348 7000
ต่อ 2244
- 8.00 - 16.00 น. ค่าบริการส่งยา
 1. จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ค่าบริการ 150 บาท/ครั้ง
 2. จัดส่งทางขนส่ง SCG (กรณียาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิความเย็น) ค่าบริการ 400 บาท/ครั้ง
 3. จัดส่งโดยแมสเซนเจอร์ คิดค่าบริการตามระยะทาง
ธนบุรี อู่ทอง 098 270 0028
ต่อ 151

- 8.00 - 16.00 น. เริ่มต้นที่ 100 - 200 บาท
นวมินทร์ 9 083 948 9042,
02 518 1818
ต่อแผนกอายุรกรรม

- 8.00 - 16.00 น. ค่าส่งยา
 1. Lineman /Grab ลูกค้าชำระเงินปลายทางตามจริง
 2. ไปรษณีย์ รพ.เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง (แต่ไม่เกิน 150 บาท/ครั้ง) ทั่วประเทศ
นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 063 858 8961
- 9.00 - 16.30 น. ค่าบริการส่งยา
 1. ส่งฟรี ในเขตนครอุดรฯ
 2. นอกเขตนครอุดรฯ ส่ง Kerry และไปรษณีย์ไทย เหมาจ่าย 100 บาท
บางปะกอก 1 02 109 1111
8.00 - 17.00 น. ค่าส่งยา 20 กิโลเมตรแรกฟรี หลังจากนั้น 25 บาท/กม. สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
บางปะกอก 3 02 109 3111
ต่อ 1220
- - 8.00 - 17.00 น. ค่าส่งยา ตามจริง
บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 02 109 9111www.bangpakokhospital.com
BPK Connect
BPK Connect
BPK Connect
8.00 - 17.00 น. ส่งยาฟรี 20 กิโลเมตรแรก หลังจากนั้นคิด 25 บาท/กม. สูงสุดไม่เกิน 500 บาท
บางปะกอก สมุทรปราการ 02 109 3222
ต่อ 10115 , 10116
- - 8.00 - 18.00 น. ส่งยาฟรี เฉพาะในพื้นที่ให้บริการ (สอบถามโรงพยาบาล)
บำรุงราษฎร์ 02 011 4833,
02 011 4899
- 7.00 - 22.00 น.
 1. ไปรษณีย์ 210 บาท
 2. Messenger 350 บาท
 3. รถควบคุมอุณหภูมิสำหรับยาพิเศษ 530 บาท
บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 06 2489 9594 - 8.00 - 20.00 น.
 1. ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน 100 บาท
 2. ไปรษณีย์ EMS 200 บาท
เปาโลเกษตร 02 150 0900
- 8.00 - 16.00 น. จัดส่งทางขนส่ง SCG Express ค่าบริการ 50 บาท
เปาโลพหลโยธิน 02 271 7047
- - ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการส่งยา ในพื้นที่ ส่งฟรี
เปาโลรังสิต 02 577 8111
ต่อ Telemed
- 8.00 - 17.30 น. ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
เปาโลสมุทรปราการ 02 363 2000
ต่อ Telemed
HealthUP 8.00 - 19.00 น. ทุกวัน ค่าบริการส่งยา เหมาจ่าย 100 บาท
เปาโลโชคชัย4 02 514 4141
ต่อ Telemed
- 8.00 - 17.30 น. ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
เปาโลพระประแดง 02 818 9000
ต่อ Telemed
- 8.00 - 17.30 น. ค่าบริการส่งยา โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
พญาไท 2 1772 - - จันทร์, อังคาร, ศุกร์
8.00 - 12.00 น.
พุธ, พฤหัส
8.00 - 16.00 น.
ค่าบริการส่งยา ทางไปรษณีย์คิดตามที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 100 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
พญาไท 3 02-467-1111
ต่อ 3217

ที่เมนู Clinic Connect
- 8.00 - 17.00 น. ค่าส่งยาราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
พญาไทศรีราชา 038 317 333
ต่อ 2102 , 2103
- 8.00 - 17.00 น. ค่าส่งยา
 1. ส่งไปรษณีย์ 50 บาท (เหมาจ่าย)
 2. ราคาส่งด่วน Grab/Lineman ขึ้นกับระยะทาง
พระรามเก้า 1270 - 8.00 - 19.00 น.
ทุกวัน
ค่าส่งยา 180 บาท ในเขตกรุงเทพ(นอกเขตกรุงเทพคิดตามจริง)
EMS คิดตามจริง สำหรับ ตจว
รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา rpchospital 033 050 600 - 10.00 - 16.00 น.
ของทุกวัน
ค่าส่งยา 50 บาท ทางไปรษณีย์ไทย
รวมแพทย์หนองคาย 042 421 412 - 8.00 - 16.00 น. ค่าส่งยา เฉพาะในเขตอำเภอเมือง เหมาจ่าย 200 บาท
วิมุต วิมุต 02 079 0000

- 8.00 - 16.00 น. ค่าส่งยา
Grab และไปรษณีย์ (EMS) คิดค่าบริการตามจริง
เวชธานี 02 734 0000
- 8.00 - 16.00 น. ค่าส่งยา คิดตามระยะทาง (ไม่รวมยาควบคุมอุณหภูมิ)
ศรีสวรรค์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ติดต่อแผนกแม่และเด็ก ที่เบอร์ 056 008 890
หลัง 17.01 - 07.59 น. ติดต่อแผนก Call center โทร 1254 กด 1

- เปิดบริการ 24 ชั่วโมง กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1-2 ชั่วโมง ค่าจัดส่งยา 50 บาท/ครั้ง จัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง วันจันทร์-วันศุกร์ จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย วันเสาร์-วันอาทิตย์ /วันหยุดราชการจัดส่งโดยบริษัท Flash Express
สมิติเวช ชลบุรี 033 038 988
- 8.00 - 17.00 น. ค่าบริการส่งยาเหมาจ่าย 100 บาท
สมิติเวช ไชน่าทาวน์ 02 118 7922
- วันอาทิตย์ - วันศุกร์
10.00 - 14.00 น.
ค่าบริการส่งยา คิดตามระยะทาง
สมิติเวช ธนบุรี 066 097 3259
- 8.00 - 20.00 น. ค่าบริการส่งยา
 1. เหมาจ่ายในกรุงเทพ 150 บาท
 2. ต่างจังหวัด คิดตามระยะทาง (ไปรษณีย์)
สมิติเวช ศรีนครินทร์ 02 022 2222
Samitivej Plus บริการ 24 ชั่วโมง
 1. จัดส่งในกทม.และสมุทรปราการ โดยGrab ค่าบริการ 100 บาท
 2. จัดส่งวันถัดไป ค่าบริการตามระยะทาง โดยไปรษณีย์/SCG Express
  ฟรีทั่วประเทศ
สมิติเวช ศรีราชา 033 030 100
กด 0 ต่อ 4114, 4101-2

- 8.00 - 20.00 น. กรณีไม่เร่งด่วนทางไปรษณีย์ เหมาจ่าย 100 บาท มีบริการ SERVICE MED BIKE คิดตามระยะทาง
สมิติเวช สุขุมวิท 02 022 2222
Samitivej Plus บริการ 24 ชั่วโมง
 1. จัดส่งในกทม.และสมุทรปราการ โดยGrab ค่าบริการ 100 บาท
 2. จัดส่งวันถัดไป ค่าบริการตามระยะทาง โดยไปรษณีย์/SCG Express
  ฟรีทั่วประเทศ
หนองคาย-วัฒนา 063 858 8961
- 9.00 - 16.30 น. ค่าบริการส่งยา
 1. ส่งฟรี ในเขต จ.หนองคาย
 2. นอกเขต จ.หนองคาย ส่ง Kerry และไปรษณีย์ไทย เหมาจ่าย 100 บาท
หัวเฉียว 02 223 1351 ต่อ 3167 - - 8.00 - 16.00 น. ค่าบริการส่งยาทางไปรษณีย์ เหมาจ่าย 100 บาท/ครั้ง

ผู้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่าย

 1. ผู้เอาประกันภัยของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งการประกันสุขภาพแบบรายสามัญ และการประกันชีวิตแบบรายกลุ่ม
  1. ผู้เอาประกันรายสามัญ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายสามัญ ที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ ผู้เอาประกันผู้ถือสัญญาโอพีดี สบายใจ , สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ , เฮลธ์เฟิสต์ , มายแคร์ เพรสทีจ เฮลธ์
  2. ผู้เอาประกันรายกลุ่ม ผู้เอาประกันผู้ถือกรมธรรม์ทุกแบบที่มี OPD ตามวงเงินที่คุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบโรงพยาบาล ด้วยการแสดงบัตรประชาชน และ บัตรผู้เอาประกัน / E-card @ Application BLA Happy Life ก่อนเข้ารับบริการ


ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

สิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่าแพทย์
 2. ค่าการพยาบาล
 3. ค่ายา
 4. ค่าเวชภัณฑ์

สิทธิ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในโครงการนี้

 1. ค่ารถส่งยา หรือ เวชภัณฑ์
 2. ค่ารถส่งพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ไปให้การรักษานอกโรงพยาบาล

หมายเหตุ

ในแต่ละโรงพยาบาลมีวิธีการ และ การคิดค่ารักษาที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ค่าบริการจะถูกกว่าค่าบริการที่รับบริการ ณ โรงพยาบาล รวมถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ในบางรายการ ซึ่งสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ ก่อนการรับบริการได้

การใช้บริการและการเคลม

การใช้บริการ Telemed Plus โดยผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่าย ณ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท

 • ลูกค้าติดต่อใช้บริการตามช่องทางของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • โรงพยาบาลจะทำการเช็คสิทธิ์ความคุ้มครองกับบริษัท ตามเงื่อนไขการให้บริการโครงการฯ และดำเนินการด้านเอกสารวางบิลมายังบริษัท
 • หากมีส่วนเกินสิทธ์ความคุ้มครอง ลูกค้าชำระโดยตรงกับโรงพยาบาล
 • เงื่อนไขค่ารักษาพยาบาลและการให้บริการต่างๆ ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากโรงพยาบาลคู่สัญญา ที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

ข้อจำกัด Telemed Plus

 • เป็นเพียงการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถใช้ได้กับโรคที่มีความเร่งด่วน เช่นอุบัติเหตุ รวมถึงผู้ให้บริการบางรายไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ เนื่องจากไม่ได้ทำการตรวจร่างกายโดยละเอียด
 • ผู้ให้บริการบางราย อาจมีการคิดค่าบริการส่งยาหรือค่ารถจากโรงพยาบาลที่นำส่งยา หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์