• โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

โรงพยาบาลไทยนครินทร์เอาใจผู้ที่รักสุขภาพ ร่วมดูแลส่งมอบความมีสุขภาพดี ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิต ราคา 990 บาท

รายการตรวจ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม Physical Examination
รายงาน A4 Report check up A4
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจหาระดับวิตามินดี Vitamin D
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
ตรวจการทำงานของไต Creatineine Plus GFR
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
Triglycerine
HDL
LDL
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
ตรวจหาอุจจาระอย่างสมบูรณ์และหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ Stool exam & Occult blood
วิเคราะห์ร่างกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการ Bioelectrical Impedance Analysis
ค่าบริการพยาบาล Nurse service
ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital service
*** โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และไม่เคยมีโรคประจำตัว ***


​​เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • กรุณาแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือ E card บน Application ที่มีสัญลักษณ์ BLA Happy Lfe Club เพื่อรับสิทธิ์
  • ท่านสามารถซื้อโปรแกรมและรับการตรวจได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม บริเวณชั้น 3
  • ราคานี้รวมค่าและค่าตรวจตามโปรแกรมแต่ ไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา และค่าตรวจอื่นๆ กรณีมีการรักษาเพิ่มเติม
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้เป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามราคาโปรแกรม หากท่านตรวจไม่ครบตามโปรแกรมหรือปฏิเสธการตรวจรายการใดรายการหนึ่ง และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือตรวจรายการอื่นทดแทนได้
  • ลูกค้าสามารถซื้อรายการตรวจเพิ่มเติมทั้งในศูนย์ตรวจสุขภาพองค์รวม และศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 ได้
  • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ติดต่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม โทร. 0-2340-6499

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

  • 2 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65

ที่อยู่

345 ถ. เทพรัตน แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เว็บไซต์

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์