บีแอลเอ บำนาญ 99

ให้ชีวิตเกษียณในฝันของคุณยาวนานกว่าใคร
รับเงินบำนาญปีละ 24%[1] จนถึงอายุ 99 ปี
รวมตลอดสัญญา 960%[1]
รับบำนาญรายปี ปีละ 24%[1] รวมตลอดสัญญา 960%[1]
รับบำนาญรายปี ปีละ 24%[1]
รวมตลอดสัญญา 960%[1]

[1] % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เลือกชำระเบี้ย 5 ปี / 10 ปี หรือจนถึงอายุ 60 ปี
เลือกชำระเบี้ย
5 ปี / 10 ปี
หรือจนถึงอายุ 60 ปี
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 300,000 บาทต่อปี
  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 55 ปี (สำหรับชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี)
  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 50 ปี (สำหรับชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี)
  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 54 ปี (สำหรับชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี)
  • ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี, 10 ปี และถึงอายุ 60 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • กรณีซื้อ แบบบีแอลเอ บำนาญ 99 ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายปีเท่านั้น
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี
รับเงินบำนาญปีละ 24%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 960%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีเสียชีวิต
ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ
ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
รับมูลค่าสูงสุดระหว่าง 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระแล้ว หรือมูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์
ช่วงรับเงินบำนาญ
ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี แต่ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
รับจำนวนเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระแล้ว หักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้ว*

* กรณีเงินบำนาญที่รับไปแล้วมากกว่าเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระแล้วจะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ

กรณีซื้อ แบบบีแอลเอ บำนาญ 99 ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับผลประโยชน์เงินบำนาญเป็นรายปีเท่านั้น