กรุงเทพ 118 (ออนไลน์) (ออนไลน์)

แผนการออมที่มั่นคง พร้อมรับความคุ้มครองสูง
สมัครง่าย เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นปีละ 14,400 บาท

คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว

คุ้มครองชีวิต 100% ของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย +
118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว

รับเงินก้อน 118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว เมื่อครบกำหนดสัญญา

รับเงินก้อน 118%
ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว
เมื่อครบกำหนดสัญญา

ลดหย่อนภาษีได้ พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่าน BLA Healthy Life

รับเพิ่มฟรี!
ความคุ้มครองพิเศษ
เนื่องจากอุบัติเหตุ

เงื่อนไขการรับประกันภัย (ประกันออนไลน์)

 • อายุที่รับประกันภัย 20 - 60 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นปีละ 14,400 บาท
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว
2. กรณีเสียชีวิตทั่วไป รับเงินคืน 118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว
พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ
3. กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
3.1 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2 กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา
3.2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.3 มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง รับเพิ่ม 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.4 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยต้องตัดออกไปที่/หรือเหนือโคนนิ้ว รับเพิ่ม 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
(ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ)
จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุด 5 เท่า ของเบี้ยชีวิตรายเดือน (ต่อครั้งที่เข้ารักษา โดยเบี้ยประกันชีวิตรายเดือนเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตรายปีหารด้วยสิบสอง)
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 3 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองในข้อ 3 จะลดลงตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 3.2.3 และ/หรือข้อ 3.2.4 ที่บริษัทจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 3 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองตามข้อ 3 นี้จะสิ้นสุดลง
 • การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยสิ้นเชิงถาวรของอวัยวะนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายเป็นปกติได้

คำนวณความคุ้มครองจากเบี้ยประกันภัย

เลือกเพศ

เลือกวันเกิด

ขออภัย อายุที่รับประกันคือ 20 - 60 ปี

เลือกจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขออภัย ค่าเบี้ยประกัน
14,400 บาทขึ้นไป
เพศ
อายุ
{{ age }} ปี
เบี้ยประกันภัยรายปี
{{currency(summ)}}
จำนวนเงินเอาประกันภัย
{{currency(payPost)}}
คุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองพิเศษ
18 ปี

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา
{{currency(benefitContractDue)}}
ชำระเบี้ยประกันภัยรวมตลอดสัญญา
{{currency(benefitYearly)}}
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
{{currency(benefitDiff)}}

ขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบประกัน และคำนวณเบี้ย

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ และรับความคุ้มครอง

หลักฐานที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF ใช้แนบไฟล์ในขั้นตอนกรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (Payment gateway) ด้วยบัตรเครดิต วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร
 • ชำระผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter service)
 • บิลเพย์เมนต์ (Bill payment)
 • ชำระที่สาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่จะได้รับ

 • เอกสารใบรับเงินชั่วคราว (ทาง e-mail)
 • การแจ้งผลการพิจารณา (ทาง e-mail /SMS)
 • การแจ้งรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (ทาง e-mail)
 • เอกสารเล่มกรมธรรม์ (ทางไปรษณีย์)

ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 • การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกเหนืออัตราตามทางค้าปกติของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองพิเศษ

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษนี้ จะไม่รวมความสูญเสีย การเสียชีวิต หรือการสูญเสียอวัยวะและสายตา อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ
 • ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองพิเศษ

หมายเหตุ และเงื่อนไขที่สำคัญ

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ากรมธรรม์ขาดอายุนับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ย เว้นแต่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยที่แสดงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์