บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ (ออนไลน์) (ออนไลน์)

คุ้มครองโรคมะเร็ง และโรคร้ายอื่น ๆ รวม 20 โรค
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
คุ้มครองชีวิตและ 20 โรคร้ายแรง ยาวถึงอายุ 99 ปี
คุ้มครองชีวิตและ
20 โรคร้ายแรง
ยาวถึงอายุ 99 ปี
รับความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท* เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง
รับความคุ้มครอง
สูงสุด 5 ล้านบาท*
เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง

*กรณีเลือกแผน 3

ลดหย่อนภาษีได้พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่าน BLA Healthy Life
ลดหย่อนภาษีได้
พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่าน
BLA Healthy Life
 • อายุที่รับประกันภัย 20 - 65 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรงมีให้เลือก 3 แผน ได้แก่
  - แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท 3 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท
 • รับความคุ้มครองชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ทุกแผน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ
เงื่อนไขการรับประกันภัย (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • โครงการ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ และเบี้ยประกันภัย ประกอบด้วย สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 และสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
 • สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ เบื้ยประกันภัยเป็นแบบปีต่อปี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอายุที่กำหนด หรืออัตราที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่จะได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.
 • กรณีที่ข้อมูลการแถลงสุขภาพไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งขอตรวจสุขภาพก่อนรับประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายสามารถซื้อกรมธรรม์จากโครงการ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้เมื่อนับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ ทุกกรมธรรม์รวมกันจะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และเมื่อรวมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 2
สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 200,000 200,000 200,000
สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ 1,000,000 3,000,000 5,000,000
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99
1.1 กรณีเสียชีวิต
1.2 กรณีมีชีวิตอยู่จนครบอายุ 99 ปี
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วสะสมแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ซีไอ แคร์
ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงเป็นครั้งแรก
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ โดยการจ่ายผลประโยชน์นั้น สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว และสัญญาประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่จะต้องมีผลบังคับ
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ ที่ได้รับตามข้อ 2 เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัย และยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยองสัญญาเพิ่มเติม หักด้วยหนี้สินใด ๆ (ถ้ามี) และเมื่อบริษัทจ่ายเงินผลประโยชน์ครบตามจำนวนแล้ว สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติ
กลุ่มโรค: โรคมะเร็งและเนื้องอก
 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
กลุ่มโรค: โรคเกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด และผลสืบเนื่อง
 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 3. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 4. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 5. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 6. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 7. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 8. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 9. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
กลุ่มโรค: โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำคัญ
 1. ไตวายเรื้อรัง
 2. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 3. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
กลุ่มโรค: ภาวะติดเชื้อหรือการบาดเจ็บร้ายแรง
 1. แผลไหม้ฉกรรจ์
 2. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
กลุ่มโรค: โรคร้ายแรงอื่น ๆ
 1. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 2. โรคพาร์กินสัน
 3. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
 4. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
;