Smart Saving 168

รับเงินคืนทุกปี รวมผลประโยชน์
ตลอดสัญญา 1,102% พร้อมมั่นใจ
กับอนาคตที่มั่นคง และความคุ้มครอง
ชีวิตสูงสุด 1,000%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 3
  รับเงินคืน 5%
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 4 - 6
  รับเงินคืน 6%
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
  รับเงินคืน 7%
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 - 15
  รับเงินคืน 8%
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 1,000%
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 1,102%
 • สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ชำระเบี้ย 8 ปี คุ้มครองยาว 16 ปี
ได้รับเงินคืนทุกปี

 • รับประกันภัยตั้งแต่ 20 - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 30,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
  จะได้รับส่วนลดเบี้ยพิเศษ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดถึง 100,000 บาท
ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

สมัครง่ายรวดเร็ว

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ชำระเงินสะดวก

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรวีซ่า
และมาสเตอร์การ์ดได้ทุกธนาคาร
เลื่อนดูรายละเอียด

คำนวณเบี้ยประกันภัยต่อปี
และซื้อประกันออนไลน์

ข้อมูลส่วนตัว

หรือ

วันเกิด

เลือกจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
ปีละ
รวมเป็น
ปีละ
รวมเป็น
ปีละ
รวมเป็น
ปีละ
รวมเป็น
รับคืน
100%
5%
200%
5%
300%
5%
400%
6%
500%
6%
600%
6%
700%
7%
820%
7%
840%
7%
860%
8%
880%
8%
900%
8%
925%
8%
950%
8%
975%
8%
1,000%
1,000%
สิ้นปีกรรมธรรม์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
คุณอายุ (ปี)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา
ชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่อง 8 ปี รวม
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันที่ชำระ
บาท
บาท
บาท
หมายเหตุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ากรมธรรม์ขาดอายุนับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ย เว้นแต่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
 • ใบเสนอขายนี้แสดงจำนวนเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท
เงื่อนไขที่สำคัญ
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 • การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ
 • บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกเหนืออัตราตามทางค้าปกติของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น