รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

“ บริษัทมีนโยบายในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักที่ต้องให้การบริการแก่ลูกค้าและผู้เอาประกันภัยเป็นอันดับแรกภายในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ แยกตามลักษณะงานที่สำคัญที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้าและระยะเวลาที่ยอมให้หยุดชะงักได้ โดยบริษัทกำหนดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ”

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ