ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เกนเฟิสต์ 500


ความคุ้มครองที่มาพร้อมการออมที่คุ้มค่า รับสิทธิลดหย่อนภาษีและได้เงินก้อนเมื่อครบกำหนดเวลา โดยชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องเพียง 10 ปี เพื่อรับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อความอุ่นใจของคุณและครอบครัวนานถึง 25 ปี

 • อุ่นใจกับความคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด 225% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อครบอายุสัญญา 25 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นจากอุบัติเหตุ) ปีกรมธรรม์ที่ 1-25 ได้รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-10 ได้รับเงิน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 11-25 ได้รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ปีกรมธรรม์ที่ 1-10 ได้รับเงิน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม 225%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ครบกำหนดสัญญา ได้รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมได้รับเงินคืนพิเศษ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

 1. ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงความสูญเสียที่เกิดจากการถูกฆาตกรรม และการจลาจล
 2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์กรณีที่ 3 แล้ว กรมธรรม์จะยังมีผลบังคับต่อไป โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีเท่ากับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย แรกเกิด-60 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 3,000,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

อายุ (ปี) อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)
เพศหญิง เพศชาย
แรกเกิด - 60 124 - 141 125 - 148

การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ