ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

เฮลธ์เฟิสต์


โชคดี...เพราะวางแผนดี กับประกันสุขภาพ ‘เฮลธ์เฟิสต์’ คุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้มากกว่า

 • ค่าเบี้ยประกันภัยถูก เริ่มต้น 4,750 บาท/ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เคลมได้ทันที ไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง
 • มีเงินชดเชยรายวัน สำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
 • มีค่ารักษาพยาบาล สำหรับทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง แผนที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรก แผนที่มีความรับผิดส่วนแรก*
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8
กรณีเสียชีวิต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ต่อครั้ง (บาท)
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุด 90 วัน: วันละ 3,000 5,000 3,000 5,000 3,000 5,000 3,000 5,000
1.2 ค่าห้องไอ.ซี.ยู. สูงสุด 15 วัน: วันละ (รวมกับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการในโรงพยาบาลแล้ว สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) 6,000 10,000 6,000 10,000 6,000 10,000 6,000 10,000
1.3 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 30,000 50,000 30,000 50,000 30,000 50,000 30,000 50,000
1.4 ค่าผ่าตัดตามที่จ่ายจริง 35,000 55,000 35,000 55,000 35,000 55,000 35,000 55,000
1.5 ค่าดูแลโดยแพทย์ สูงสุด 90 วัน วันละ 1 ครั้ง: ครั้งละ 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000
1.6 ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน (สูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อปี): วันละ 600 1,000 600 1,000 600 1,000 600 1,000
1.7 ความรับผิดส่วนแรก ครั้งละ* - - - - 3,000 5,000 3,000 5,000
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ต่อครั้ง (บาท)
2.1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ (ภายใน 72 ชั่วโมง) 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 20,000
2.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (วันละ 1 ครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) - - 1,000 1,500 - - 1,000 1,500
2.3 ความรับผิดส่วนแรก* ครั้งละ - - - - 3,000 5,000 3,000 5,000
ผลประโยชน์รวมทั้งหมดสูงสุดต่อครั้ง 552,000 950,000 553,000 951,500 549,000 945,000 550,000 946,500

*ความรับผิดส่วนแรก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (ยกเว้นข้อ 1.6 ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน และข้อ 2.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก)

หมายเหตุ

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ตามข้อ 2.1 คุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ
 • สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทั้งกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุตามข้อ 2.2 มีให้เลือกเฉพาะบางแผนประกัน
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุ หรือภาวะแทรกซ้อนที่มิได้เกิดจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งก่อน ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินตามความรับผิดส่วนแรกให้โรงพยาบาลที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกครั้ง โดยจ่ายเป็นจำนวน 3,000 บาท หรือ 5,000 บาท ตามแผนประกันที่เลือกซื้อ
 • เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีไม่ได้
 • สมัครได้ไม่เกิน 1 แผน
 • กรมธรรม์นี้เป็นสัญญาปีต่อปีเบี้ยประกันภัยข้างต้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามอัตราเบี้ยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

เงื่อนไข

 • อายุผู้เอาประกันภัย 18-59 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

อัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) โดยการคำนวณอายุผู้เอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

อายุ (ปี) แผนที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรก แผนที่มีความรับผิดส่วนแรก
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8
18 - 45 7,800 13,100 11,800 19,100 4,750 7,900 8,750 13,900
46 - 59 12,500 21,000 16,500 27,000 7,600 12,650 11,600 18,650
60 - 69* 20,000 32,700 24,000 38,700 12,400 19,800 16,400 25,800

*เบี้ยประกันภัยกรณีต่ออายุเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการต่ออายุเป็นรายกรณี

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 02 777 8888 หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ