บำนาญ 600

ถึงไม่ได้รับราชการคุณก็สามารถมีบำนาญได้ และยังเลือกจำนวนเงินบำนาญต่อปีที่เหมาะกับวิธีชีวิตหลังเกษียณที่คุณต้องการได้ กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมมอบแผนเตรียมเกษียณ “บำนาญ 600” เลือกจ่ายเบี้ยได้ คุ้มครองยาวนาน อายุครบ 60 ปี รับบำนาญยาวถึงอายุ 99 ปี รวมผลประโยชน์ถึง 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้คุณหมดความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่ายยามเกษียณ และยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศของกรมสรรพากร

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 20-55 ปี (ระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี และถึงอายุ 60 ปี)

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 20-50 ปี (ระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี)

  • คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี เลือกชำระเบี้ยได้ 5 ปี 10 ปี หรือจ่ายต่อเนื่องถึงอายุ 60 ปี

  • รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 40 งวด (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 – 99 ปี) รวมรับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  • ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับเงินบำนาญ

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีแบบบำนาญได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
บำนาญ 600/60(แบบลดหย่อนภาษี)
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. กรณีมีชีวิตอยู่

1.1 วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี - วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมทั้งหมด 40 งวด

1.2 รวมรับเงินบำนาญตลอดสัญญา 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1.3 กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจะได้รับการยกเว้นเบี้ยชีวิต (เฉพาะกรณีรับประกันในอัตราเบี้ยปกติ) โดยจะยัง คงได้รับผลประโยชน์การรับบำนาญตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เหมือนเดิม

2. กรณีเสียชีวิต

2.1 คุ้มครองการเสียชีวิต 105% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว หรือมูลค่าเวนคืนจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่มีมูลค่าสูงกว่า ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี

2.2 คุ้มครองการเสียชีวิตเท่ากับเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้วหักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้ว*ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี เป็นต้นไป

*กรณีเงินบำนาญที่รับไปแล้วมากกว่าเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

หมายเหตุ : เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับแบบบำนาญเพิ่มอีก 15% ของเงินได้ พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี รวมสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์