กรุงเทพ สุดคุ้ม

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ให้ทุกวินาทีก้าวไปอย่างมั่นใจ รับความคุ้มครองรอบด้าน พร้อมสร้างเงินออมที่มั่นคง

กรุงเทพ สุดคุ้ม
กรุงเทพ สุดคุ้ม
อายุรับประกันภัย
15 – 65 ปี
กรุงเทพ สุดคุ้ม
เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
9 ปี, 12 ปี หรือ 15 ปี
กรุงเทพ สุดคุ้ม
รับความคุ้มครอง เพิ่มพิเศษ
ต่อที่ 1 เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
ต่อที่ 2 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 


​​​รับความคุ้มครองเพิ่ม

กรุงเทพ สุดคุ้ม
 • อายุรับประกันภัย : 15 - 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น : เดือนละ 200 บาท
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • กรุงเทพ สุดคุ้ม ประกอบด้วย
  - กรุงเทพ สุดคุ้ม 15/9 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี
  - กรุงเทพ สุดคุ้ม 18/12 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 18 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี
  - กรุงเทพ สุดคุ้ม 21/15 : ระยะเวลาเอาประกันภัย 21 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
กดเพื่อแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
กรุงเทพ สุดคุ้ม
15/9
กรุงเทพ สุดคุ้ม
18/12
กรุงเทพ สุดคุ้ม
21/15
1. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับ 115% รับ 118% รับ 121%
(% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง)
2. กรณีเสียชีวิตทั่วไป รับ 115% รับ 118% รับ 121%
(% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง)
พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ
3. กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา
เนื่องจากอุบัติเหตุ
 
3.1 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2 กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา  
3.2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้างหรือสายตา 2 ข้าง รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้างหรือมือ 1 ข้างและ
สายตา 1 ข้างหรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง
รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.3 มือ 1 ข้างหรือเท้า 1 ข้างหรือสายตา 1 ข้าง รับเพิ่ม 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.4 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน
โดยต้องตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว
รับเพิ่ม 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
(ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ)
จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงสูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน
(ต่อครั้งที่เข้ารักษา)
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 3 ถ้าหากความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองในข้อ 3 จะลดลงตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 3.2.3 และ/หรือข้อ 3.2.4 ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 3 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองตามข้อ 3 นี้จะสิ้นสุดลง
 • การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยสิ้นเชิงถาวรของอวัยวะนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
 • การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายเป็นปกติได้
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

ตัวอย่าง คุณผู้ชาย อายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมัครทำประกันกรุงเทพ สุดคุ้ม 18/12 ระยะเวลาเอาประกันภัย 18 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายเดือน เดือนละ 615 บาท

 
กรุงเทพ สุดคุ้ม
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติ ให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

ตัวอย่างข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองพิเศษ

กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ และสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ และกรณีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) เว้นแต่ มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
 • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่ มุ่งร้าย คล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 • การก่อการร้าย

หมายเหตุ

 • กรุงเทพ สุดคุ้ม 15/9 เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบประกันภัย กรุงเทพ 15/9
 • กรุงเทพ สุดคุ้ม 18/12 เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบประกันภัย กรุงเทพ 18/12
 • กรุงเทพ สุดคุ้ม 21/15 เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบประกันภัย กรุงเทพ 21/15
 • สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน กรุงเทพ สุดคุ้ม และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ