ดั่งใจ 18

การวางแผนสร้างความมั่นคงทางการเงิน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่วางไว้ การออมต้องวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า “แบบประกัน ดั่งใจ 18” คือการออมให้คุณเลือกจ่ายเบี้ยได้ทั้งสั้นและยาว ให้ผลประโยชน์คุ้มค่า มีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาทุก 2 ปี ให้ความคุ้มครองยาว 18 ปี ครบสัญญาได้เงินออมเป็นก้อน คุณสามารถวางแผนการเงินตรงเป้าหมายอย่างแน่นอน

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 0-65 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยได้ตามใจ : 5 ปี 8 ปี หรือ 10 ปี
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 4 คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไป คุ้มครองการเสียชีวิต 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาทุก 2 ปี จำนวน 4%-7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 2 – ปีที่ 16 รวมเงินคืน 44% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดรับเงินออม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 144% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
ดั่งใจ 18
 1. รับเงินจ่ายคืน รายปีทุก 2 ปี รวม 44%

  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2, 4 บริษัทจ่ายปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 6, 8 บริษัทจ่ายปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10, 12 บริษัทจ่ายปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 14, 16 บริษัทจ่ายปีละ 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 2. ครบกำหนด รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 3. ความคุ้มครองชีวิต

  ปีกรมธรรม์ที่ 1 - 4 เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ปีกรมธรรม์ที่ 5 - 18 เท่ากับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ ข้อความข้างต้นเป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น เงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ ในกรณีผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความใดๆ ในคำขอเอาประกันภัยไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองและมีสิทธิบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปีนับจากวันทำสัญญา การนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันเป็นเพียงการบริการเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ