กรุงเทพ 118(ออนไลน์) (ออนไลน์)

แผนการออมที่มั่นคง พร้อมรับความคุ้มครองสูง
สมัครง่าย เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นปีละ 14,400 บาท
คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย + 118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว
คุ้มครองชีวิต 100% ของ
จำนวนเงินเอาประกันภัย +
118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว
รับเงินก้อน 118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว เมื่อครบกำหนดสัญญา
รับเงินก้อน 118%
ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว
เมื่อครบกำหนดสัญญา
รับเพิ่มฟรี! ความคุ้มครองพิเศษ เนื่องจากอุบัติเหตุ
รับเพิ่มฟรี!
ความคุ้มครองพิเศษ
เนื่องจากอุบัติเหตุ
  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 60 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นปีละ 14,400 บาท
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว
2. กรณีเสียชีวิตทั่วไป รับเงินคืน 118% ของเบี้ยชีวิตที่ชำระแล้ว
พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ
3. กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
3.1 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2 กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา
3.2.1 มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง
รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง
รับเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.3 มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง
รับเพิ่ม 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2.4 นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยต้องตัดออกไปที่/หรือเหนือโคนนิ้ว
รับเพิ่ม 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ) จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง สูงสุด 5 เท่า ของเบี้ยชีวิตรายเดือน (ต่อครั้งที่เข้ารักษา โดยเบี้ยประกันชีวิตรายเดือนเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตรายปีหารด้วยสิบสอง)
  • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 3 ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตาใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะคนไข้ในโรงพยาบาลและเสียชีวิตเพราะความบาดเจ็บนั้น
  • ผลประโยชน์ความคุ้มครองในข้อ 3 จะลดลงตามจำนวนเงินผลประโยชน์ข้อ 3.2.3 และ/หรือข้อ 3.2.4 ที่บริษัทจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 3 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองตามข้อ 3 นี้จะสิ้นสุดลง
  • การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า รวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานโดยสิ้นเชิงถาวรของอวัยวะนั้น ๆ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
  • การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิทและไม่มีทางรักษาให้หายเป็นปกติได้