ประกันสุขภาพ
บีแอลเอ คอมพลีท เฮลธ์

ประกันสุขภาพออนไลน์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาท/ครั้ง*
 • ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล*

  *สำหรับแผนความคุ้มครอง 3

max-coverage-icon

รับ 100,000 บาท
เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
1 ใน 20 โรค เป็นครั้งแรก

coverage-disease-icon

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในสูงสุด 5 ล้านบาท/ครั้ง*
ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

*สำหรับแผนความคุ้มครอง 3

pay-short

เลือกชำระเบี้ย
รายปี / รายเดือน

pay-short

กรณีเข้าพักรักษาตัวจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง รับผลประโยชน์รวมสูงสุดเพิ่มเป็น 5,500,000 บาท(1)

choices

สามารถเลือกกำหนดแผนความคุ้มครองแบบมีความรับผิดส่วนแรก[2] เพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกลง

kidney

ครอบคลุมค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล[1]

tax

เบี้ยประกันภัยของ บีแอลเอ คอมพลีท เฮลธ์ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

[1] สำหรับแผนความคุ้มครอง 3
[2] ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย

ประกันสุขภาพ บีแอลเอ คอมพลีท เฮลธ์ ประกอบด้วย
 • บีแอลเอ คอมพลีท เฮลธ์ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
 • อายุรับประกันภัย 20 - 65 ปี
 • สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ ตลอดชีพ 99/99 มีระยะเวลาเอาประกันภัย และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี หรือรายเดือน (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรก 2 งวด)
 • รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท และคุ้มครอง 20 โรคร้ายแรง 100,000 บาท ทุกแผน
 • มี 3 แผนความคุ้มครองสุขภาพให้เลือก ได้แก่ แผน 300,000 บาท, แผน 500,000 บาท และแผน 5,000,000 บาท
 • สามารถเลือกกำหนดความรับผิดส่วนแรก ได้แก่ ไม่มีความรับผิดส่วนแรก, มีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท สำหรับทุกแผน และมีความรับผิดส่วนแรก 100,000 บาท (เฉพาะแผนความคุ้มครอง 3)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ ซีไอ แคร์ และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แบบบีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี และ สามารถต่ออายุได้ตามเงื่อนไขทั่วไป เรื่องการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal) ทั้งนี้ บริษัทสามารถปรับเบี้ยประกันภัยเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้เป็นต้น โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

หน่วย: บาท

ผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 50,000
ผลประโยชน์เงินชดเชยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง 1 ใน 20 โรคร้ายแรง 100,000
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจากการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บทั่วไป 300,000 500,000 5,000,000
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งจาก โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง 330,000 550,000 5,500,000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง สูงสุดไม่เกิน 180 วัน 2,500 4,000 ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ต่อวัน
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกิน 60 วัน โดยเมื่อรวมจำนวนวันในหมวดที่ 1 แล้ว สูงสุดไม่เกิน 180 วัน 5,000 8,000
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล จ่ายตามจริง
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
หมวดที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
หมวดที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน 5,000 5,000 20,000
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) จ่ายตามจริง
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวดที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
หมวดที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
หมวดที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์
หมวดที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee) ตามอัตราคู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์
หมวดที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะให้ความคุ้มครองแบบจ่ายตามจริง (จำกัด 1 ครั้ง ตลอดชีวิตสำหรับสัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้)
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000 1,000 2,000
หมวดที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง ไม่คุ้มครอง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง 100,000
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
ความรับผิดส่วนแรก ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่มี 30,000 ไม่มี 30,000 ไม่มี 30,000 100,000
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันกรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในกับประกันสุขภาพ บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์ แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก สูงสุดไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 1,000 - 1,000 - 2,000 - -

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กลุ่มโรค: โรคมะเร็งและเนื้องอก
 1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 2. เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
กลุ่มโรค: โรคเกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด และผลสืบเนื่อง
 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 3. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 4. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 5. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 6. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 7. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 8. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 9. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
กลุ่มโรค: โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำคัญ
 1. ไตวายเรื้อรัง
 2. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 3. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
กลุ่มโรค: ภาวะติดเชื้อหรือการบาดเจ็บร้ายแรง
 1. แผลไหม้ฉกรรจ์
 2. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
กลุ่มโรค: โรคร้ายแรงอื่น ๆ
 1. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 2. โรคพาร์กินสัน
 3. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
 4. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์