ประกันบำนาญ
แฮปปี้ เพนชั่น (มีเงินปันผล)

เกษียณสบายใจมีเงินใช้ถึง อายุ 99 ปี

การันตีเงินบำนาญถึงอายุ 99 ปี และมีโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ*

*ดูข้อมูลที่ความคุ้มครองและผลประโยชน์

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ 1 ปี / 5 ปี / 10 ปี หรือจนถึงอายุ 60 ปี

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้
1 ปี / 5 ปี / 10 ปี
หรือจนถึงอายุ 60 ปี

 มีโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ

มีโอกาสรับเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ

ดูข้อมูลที่ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 300,000 บาทต่อปี

เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
  • ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 50 ปี สำหรับชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว
  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 54 ปี สำหรับชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี
  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 49 ปี สำหรับชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  • อายุที่รับประกันภัย 20 - 55 ปี สำหรับชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 60 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 20,000,000 บาท
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี, 10 ปี และจนถึงอายุ 60 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
ช่วงก่อนรับเงินบำนาญ
วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ จนถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับร้อยละ 110 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี
ช่วงรับเงินบำนาญ
ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี แต่ก่อนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
บริษัทจะจ่ายเงินเท่ากับเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง หักด้วยผลประโยชน์เงินบำนาญสะสม (ไม่รวมเงินบำนาญเพิ่มพิเศษ) ที่จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี
ผลประโยชน์การรับเงินบำนาญ
ระยะเวลาชำระ
เบี้ยประกันภัย
เงินบำนาญ
ที่รับรองการจ่าย
เงินบำนาญเพิ่มพิเศษ
ที่ไม่รับรองการจ่าย
1 ปี (ครั้งเดียวจบ) รับ 0.01%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับ 0.01%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
5 ปี, 10 ปี, จนถึงอายุ 60 ปี รับ 20%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับ 20%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษให้ในช่วงรับเงินบำนาญ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนี้ จะขึ้นอยู่กับเงินปันผล ณ วันครบรอบปีกรมธรรมที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี ซึ่งคำนวณมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี
  • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือขอใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 59 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ