พีเอ อุ่นใจรัก (ออนไลน์)

คุ้มครองอุบัติเหตุทุกที่ 24 ชั่วโมง
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

คุ้มครองกรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน

คุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

ชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

เงื่อนไขการรับประกัน (ประกันออนไลน์)

 • อายุที่รับประกัน 20 - 65 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • รับประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 1 และ ชั้นอาชีพ 2
 • ความคุ้มครองมีให้เลือก 2 แผน ได้แก่
  • แผน 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
  • แผน 2 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท

ชั้นอาชีพเเละประเภทอาชีพ

ตัวอย่าง ชั้นอาชีพ 1

หมายถึง อาชีพที่มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ น้อย ปฏิบัติงานด้านบริหารการจัดการ หรือที่ประกอบอาชีพประจำในสำนักงาน หรือทำงานเบาๆ เช่น กรรมการและผู้จัดการ พนักงานธุรการ พนักงานประจำสำนักงาน แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์ แม่บ้าน พระ นักบวช เจ้าของกิจการ เป็นต้น

ตัวอย่าง ชั้นอาชีพ 2

หมายถึง อาชีพที่มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ปานกลาง ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว เป็นผู้ควบคุมตรวจงาน ทำงานที่ไม่ใช้กำลังมากนัก เดินทาง ออกตลาด เช่น พนักงานเดินตลาด ช่างเสริมสวย ช่างถ่ายภาพ เจ้าของร้านและพนักงานร้านอาหาร ทันตแพทย์ สถาปนิก นักร้อง นักดนตรี พ่อค้าแม่ค้า พ่อครัวแม่ครัว แม่บ้านรับจ้าง นักเรียน นักศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง พีเอ อุ่นใจรัก แผน 1
ชั้นอาชีพ 1 ชั้นอาชีพ 2
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา 500,000 500,000
2. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 500,000
3. การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย 250,000 250,000
4. การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 250,000
5. คุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) 500,000 500,000
6. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 30,000
7. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 10,000 5,000
8. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล    
 • • กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ต่อวัน
500 500
 • • กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) สูงสุดไม่เกิน 7 วัน
1,000 1,000
(รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง)    
9. คุ้มครองอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) 500,000 500,000
10. ผลประโยชน์ค่าปลงศพ 5,000 5,000
11. คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) 500,000 500,000

หมายเหตุ

 • รถยนต์ส่วนบุคคล หมายถึง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 • อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง อุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุจาก รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง รถตู้ร่วมขนส่งมวลชน ลิฟท์สาธารณะ หรือ ไฟไหม้อาคารสาธารณะ
 • ค่าปลงศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ รวมถึงค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุที่กำหนดไว้ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.

คำนวณเบี้ยประกันภัย

เลือกเพศ

เลือกวันเกิด

ขออภัย อายุที่รับประกันคือ 20 - 65 ปี

เลือกแผนความคุ้มครอง

เพศ
อายุ
{{ age }} ปี
แผนความคุ้มครอง
แผน {{ plan }}

เบี้ยประกันภัย

{{ pay }} บาท / ปี

ขั้นตอนการซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบประกัน และคำนวณเบี้ย

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

รอผลอนุมัติ และรับความคุ้มครอง

หลักฐานที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง เป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF ใช้แนบไฟล์ในขั้นตอนกรอกใบคำขอซื้อประกันออนไลน์

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (Payment gateway) ด้วยบัตรเครดิต วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร
 • ชำระผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพานิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter service)
 • บิลเพย์เมนต์ (Bill payment)
 • ชำระที่สาขา บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่จะได้รับ

 • เอกสารใบรับเงินชั่วคราว (e-mail)
 • การแจ้งผลการพิจารณา (e-mail /SMS)
 • การแจ้งรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 • เอกสารเล่มกรมธรรม์ (ทางไปรษณีย์)

ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888

ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

ตัวอย่าง ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 • การก่อการร้าย
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

หมายเหตุ และเงื่อนไขที่สำคัญ

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิการซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง ชั้นอาชีพ และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • กรณีต้องการต่ออายุอัตโนมัติ ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยนี้ แสดงเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท
 • การเสนอขายครั้งนี้เป็นแบบไม่ตรวจสุขภาพ แต่จะมีการขอให้แถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต เนื่องจากการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตามเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ทุกฉบับที่ผู้ขอเอาประกันภัยถือไว้อยู่แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ หรือผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ บริษัทอาจขอให้ตรวจสุขภาพตามระเบียบบริษัท
 • เบี้ยประกันภัยของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไข สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315 กับ 172

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัท ได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแล้วเท่านั้น
 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ ภายหลังระยะเวลา free look period บริษัทจะคำนวณคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ยังไม่คุ้มครอง
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้
 • บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ ทั้งนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน