พีเอ อุ่นใจรัก (ออนไลน์) (ออนไลน์)

คุ้มครองอุบัติเหตุทุกที่ 24 ชั่วโมง
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
คุ้มครองกรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
คุ้มครองกรณีกระดูก
แตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
คุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
คุ้มครองเพิ่มเติมอุบัติเหตุ
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ
การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
ชดเชยรายได้กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
ชดเชยรายได้กรณีเข้า
รักษาตัวในโรงพยาบาล
 • อายุที่รับประกัน 20 - 65 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • รับประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 1 และ ชั้นอาชีพ 2
 • ความคุ้มครองมีให้เลือก 2 แผน ได้แก่
  - แผน 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
  - แผน 2 จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
ตัวอย่าง ชั้นอาชีพ 1

หมายถึง อาชีพที่มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ น้อย ปฏิบัติงานด้านบริหารการจัดการ หรือที่ประกอบอาชีพประจำในสำนักงาน หรือทำงานเบา ๆ เช่น กรรมการและผู้จัดการ พนักงานธุรการ พนักงานประจำสำนักงาน แพทย์ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ข้าราชการพลเรือน ครู อาจารย์ แม่บ้าน พระ นักบวช เจ้าของกิจการ เป็นต้น

ตัวอย่าง ชั้นอาชีพ 2

หมายถึง อาชีพที่มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ปานกลาง ทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว เป็นผู้ควบคุมตรวจงาน ทำงานที่ไม่ใช้กำลังมากนัก เดินทาง ออกตลาด เช่น พนักงานเดินตลาด ช่างเสริมสวย ช่างถ่ายภาพ เจ้าของร้านและพนักงานร้านอาหาร ทันตแพทย์ สถาปนิก นักร้อง นักดนตรี พ่อค้าแม่ค้า พ่อครัวแม่ครัว แม่บ้านรับจ้าง นักเรียน นักศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

 • รถยนต์ส่วนบุคคล หมายถึง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 • อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง อุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันภัยเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุจาก รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่ง รถตู้ร่วมขนส่งมวลชน ลิฟท์สาธารณะ หรือ ไฟไหม้อาคารสาธารณะ
 • ค่าปลงศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ รวมถึงค่าโลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุที่กำหนดไว้ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.