ประกันออมทรัพย์
บีแอลเอ สมาร์ทรีเทิร์น 15/10

สร้างเงินออมหลักแสน
ด้วยเบี้ยเริ่มต้น
เดือนละ 1,000 บาท

pay-short

รับเงินคืนทุกปี ปีละ 2%*
ครบกำหนดสัญญา
รับ 108%*

*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

max-coverage-icon

คุ้มครองชีวิต 15 ปี
กรณีเสียชีวิต
รับเงินคืนสูงสุด 130%

ของจำนวนเงินเอาประกันภ้ย

discount-icon

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด
ถึง 100,000 บาทต่อปี

เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

  • อายุที่รับประกันภัย 20 – 65 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี หรือ รายเดือน (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรก 2 งวด)
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
smartsaving1510 benefits
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 – 15
รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 รับ 100%
ในปีกรมธรรม์ที่ 6 - 10 รับ 115%
ในปีกรมธรรม์ที่ 11 - 15 รับ 130%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
ในวันครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 108% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย