บีแอลเอ เวลธ์ลิงค์

สร้างความมั่นคง พร้อมความมั่งคั่งในระยะยาวพร้อมเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมคุณภาพ
ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว

และสามารถเพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุนได้โดยชำระเบี้ยประกันภัยพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก

สามารถออกแบบความคุ้มครองได้ตามความต้องการ

สูงสุด 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวความคุ้มครองชีวิตเป็นการคงความมั่งคั่งให้กับคนในครอบครัว

สามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนได้ตามต้องการ

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม พร้อมทั้งจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้

อายุรับประกันภัย
แรกเกิด ถึง 70 ปี
คุ้มครองชีวิตถึงอายุ
99 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุด 150% ของเบี้ยประกันภัย*
เบี้ยประกันภัยหลัก
ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว
เพิ่มโอกาสสะสมความมั่งคั่ง
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัย ชำระครั้งเดียว ทำให้เบี้ยประกันภัย ที่ลูกค้าชำระสามารถนำไปลงทุนได้เกือบเต็มจำนวน

* ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว สำหรับการเสียชีวิตทุกกรณี ตามเงื่อนไขที่แบบประกันภัยกำหนด

หมายเหตุ: บีแอลเอ เวลธ์ลิงค์ เป็นชื่อทางการตลาดของประกันชีวิตควบการลงทุนแบบ บีแอลเอ เวลธ์ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (ยูนิต ลิงค์)

อายุรับประกันภัย แรกเกิด -70 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 99 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว
เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
(Single Premium)
ขั้นต่ำ 50,000 บาท
ขั้นสูง ไม่เกิน 30 ล้านบาท (รวมกรมธรรม์ บีแอลเอ เวลธ์ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (ยูนิต ลิงค์) ทุกฉบับ ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย)
เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก
(Ad-hoc Top-up Premium)
ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อครั้ง
ขั้นสูง ไม่เกิน 10 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์
จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ แรกเกิด - 60 ปี
 • 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่อายุไม่เกิน 60 ปี
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจำนวนที่มากกว่า ระหว่าง 1. หรือ 2.
 1. 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักด้วย จำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจากกรมธรรม์ (ถ้ามี)
 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวกจำนวนเงิน 50% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
รวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (ATU) (ถ้ามี)

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่อายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เป็นจำนวนที่มากกว่า ระหว่าง 1. หรือ 2.
 1. 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักด้วย จำนวนเงินสะสมทั้งหมดที่ถอนจากกรมธรรม์ (ถ้ามี)
 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวกจำนวนเงิน 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
รวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ ที่ไม่ได้ชำระเป็นประจำพร้อมเบี้ยประกันภัยหลัก (ATU) (ถ้ามี)
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทจะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ตัวอย่างการวางแผนสร้างความมั่งคั่ง พร้อมความมั่นคงสู่ทายาท ด้วย บีแอลเอ เวลธ์ลิงค์

ตัวอย่าง: นาย A เจ้าของกิจการ อายุ 50 ปี มีทรัพย์สินเป็นเงินจำนวน 30 ล้านบาท และต้องการวางแผนแบ่งทรัพย์สินให้กับบุตรทั้ง 3 คน คนละ 10 ล้านบาทเท่า ๆ กัน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

กรณีวางแผนจัดการทรัพย์สิน ด้วยการทำพินัยกรรม กรณีวางแผนจัดการทรัพย์สิน ด้วย บีแอลเอ เวลธ์ลิงค์

หมายเหตุ

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่อายุไม่เกิน 60 ปี ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเท่ากับ 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว สำหรับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในขณะที่อายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเท่ากับ 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (ดูตารางลักษณะที่สำคัญ)
 2. เบี้ยประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเพียงเลขตัวอย่างเพื่อใช้การประกอบความเข้าใจของแบบประกันภัยเท่านั้น
สิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยหรือค่าการประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทจะจำกัดเพียงคืนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่เคยถูกเรียกเก็บทั้งหมด ยกเว้นค่าธรรมเนียมกรมธรรม์การขอหนังสือแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือหากมีการต่ออายุ กรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

ดาวน์โหลดเอกสารแบบประกันบีแอลเอ เวลธ์ลิงค์

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์

กรุณากรอกข้อมูล

ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

สนใจแบบประกันนี้สำหรับ*