"แบบประกันชีวิต
คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน"

(Mortgage Reducing Term Assurance : MRTA)

แบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน MRTA (Mortgage Reducing Term
Assurance) คือ ประกันที่มอบความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
หากมีเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก่อนการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านสิ้นสุดลง แบบประกันนี้
จะรับภาระเพื่อชำระเงินกู้คงเหลือแทนคุณ ไม่ให้เป็นภาระแก่คนข้างหลัง ซึ่งบริษัท
ประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองให้คุณได้สบายใจและไร้กังวล ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ในทุกสถานการณ์

แบบประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 4,000,000 บาท
จะไม่ต้องตรวจสุขภาพตามระเบียบของบริษัท* หากจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่านี้ จะต้องตรวจสุขภาพ
ตามระเบียบของบริษัท

*กรณีที่ต่ำกว่า 4,000,000 บาท แต่ลูกค้าเคยมีประวัติสุขภาพ บริษัทอาจมีการขอประวัติ
การรักษาพยาบาลหรือผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย

มั่นใจ...กับ
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
จากกรุงเทพประกันชีวิต

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ เพิ่มเพียงค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
ไม่ต้องกังวลว่าจะทิ้งภาระให้กับคนข้างหลัง พร้อมเลือกบริษัทที่มั่นคง
เพื่อความมั่นใจของคุณเอง

 • กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทที่มั่นคงยาวนานกว่า 65 ปี เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียน
  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552
 • กรุงเทพประกันชีวิตมีความมั่นคงทางการเงิน ด้วยสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี
 • กรุงเทพประกันชีวิตมีความเชี่ยวชาญ และศูนย์บริการที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านการประกันชีวิต
  คุ้มครองสินเชื่ออย่างครอบคลุม
 • กรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
  จาก International Certification Ltd., Auckland, New Zealand (ICL)
 • มั่นคงกว่ากับประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อจากกรุงเทพประกันชีวิต ครอบครัวไม่ต้องรับภาระหนี้สิน
  โดยบริษัทจะเป็นผู้จ่ายเงินกู้ในส่วนที่เหลือ ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  โดยกรรมสิทธิ์ของบ้านจะโอนไปยังผู้กู้หรือทายาททันที