แบบประกันชีวิต
คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน (ออนไลน์)

ชำระเบี้ยครั้งเดียว
หมดกังวล ไม่เป็นภาระคนข้างหลัง
พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี

สนใจทำประกัน

จุดเด่น

เป็นการสร้างหลักประกันให้ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ครอบครัวไม่ต้องรับภาระหนี้สินและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็จะยังเป็นของครอบครัว

เบี้ยประกันภัยถูกกว่าทุกแบบประกันที่มีลักษณะความคุ้มครองใกล้เคียงกัน

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวโดยไม่ต้องกังวลว่ากรมธรรม์จะขาดอายุ

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
 • อายุที่รับประกันภัย 20 – 69 ปี
 • ระยะเวลากู้รวมผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต และบริษัทได้รับหลักฐานพิสูจน์การมรณกรรมของผู้เอาประกันภัยตามแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนดจนครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงให้แก่ผู้รับประโยชน์หลัก ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลัก ณ เวลานั้น หากมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์รองตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย ในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ หรือเท่าๆ กันหากมิได้ระบุอัตราส่วนไว้ เว้นแต่ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์รอง และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทระบุ
2. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 2.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง และสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

2.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ในกรณีดังกล่าวนี้ เต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ของเดือนที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงและสัญญาประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันที

การจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์หลักแต่ไม่เกินจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่กับผู้รับประโยชน์หลักในขณะนั้น หากมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเหลืออยู่ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กรณีที่ลูกค้าทำประกันภัยในจำนวนเงินเอาประกันภัยและระยะเวลาเอาประกันภัย เท่ากับวงเงินกู้และระยะเวลากู้ ผลประโยชน์ที่บริษัทจ่าย (ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง) จะครอบคลุมภาระหนี้ที่ลูกค้ามีอยู่

ตัวอย่าง ลูกค้ากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้ 10 ปี ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7.13%* โดยลูกค้าทำ ประกันในจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี จากกราฟ จะเห็นว่าผลประโยชน์ ที่บริษัทจ่ายจะมากกว่าภาระหนี้

* ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ระหว่าง 6.75% - 7.13%

กรณีลูกค้าเป็นเพศหญิง อายุ 30 ปี สมัครทำประกัน ในจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ระยะเวลาประกันภัย 10 ปี ลูกค้าชำระค่าเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวจำนวน 8,180 บาท

ทำประกันและตรวจสอบค่าเบี้ยประกันได้ง่ายๆ

 1. ผู้สนใจทำประกันชีวิต สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก
  คลิกเพื่อลงทะเบียน
 2. เมื่อทำการกรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการเรียบร้อย รอสักครู่ท่านจะได้รับ SMS รหัสตัวเลข OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยรหัส OTP จะมีอายุการใช้งาน 5 นาที
 3. จากนั้นนำรหัส OTP มากรอกในหน้าลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเปิดใช้บัญชีส่วนตัวและถือว่าการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่เสร็จสมบูรณ์
 4. ท่านสามารถทำการคำนวณเบี้ยประกันได้ง่ายๆ จากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อยื่นใบคำขอทำประกัน
 5. เมื่อได้กรอกข้อมูลเพื่อยื่นใบคำขอทำประกันผ่านระบบบนเว็บไซต์เสร็จสิ้น ท่านจะได้รับข้อความการตอบรับการขอทำประกัน พร้อมเลขที่ใบคำขอ ผ่านทาง E-mail ภายหลังจากบริษัทได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย
 6. บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน หรือขอเอกสารเพิ่มเติม ให้ท่านทราบผ่านทาง E-mail และ SMS ในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยที่แสดงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (เฉพาะระยะเวลาเอาประกันภัย 10-30 ปี)
 • เบี้ยประกันทุพพลภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 383)

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น
 • หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) เว้นแต่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตหรือที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต โทร 02-777-8888