ข่าวสาร

06 กุมภาพันธ์ 2559

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมปลูกฝังและสร้างวินัยดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่บุตรหลาน

กิจกรรมล่าสุด

โครงการรักสิ่งแวดล้อม BLA Happy Life Go Green

ทริปที่

6
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง กับกิจกรรม “ความสุขปลูกได้”

 

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดโครงการ "BHappy3" ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้กิจกรรม "ความสุขปลูกได้" ร่วมเรียนรู้ด้วยเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีพอเพียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี โดยมีผู้บริหารและพนักงานจาก 3 บริษัท เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน เรียนรู้และสนุกสนานการใช้ชีวิตด้วยวิถีพอเพียงผ่านกิจกรรมปลูกข้าว ด้วยวิธีการหว่านและการโยนข้าว กิจกรรมเพาะปลูกผักสวนครัว และกิจกรรมปลูกพืชแนวตั้ง โดยได้รายได้จากโครงการ "BHappy3" ร่วมสนับสนุนการสร้างศูนย์การผลิตข้าวอินทรีย์ ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี

แฟนเพจ

เข้าชม BLA Happy Life ได้ที่นี่

Copyright 2013 Bangkok Life Assurance Public Company Limited. All Rights Reserved.