Go Green #5

กว่า 3 ปี ที่กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED ร่วมสร้างความสุขเล็กๆ ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ “BLA Happy Life Go Green” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และลงมือทำจริงๆ ในห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนไทย

 

ครั้งนี้เราพานักศึกษาจาก 10 มหาวิทยาลัย ร่วมทริปสร้างจิตสำนึก ฟื้นป่าต้นน้ำ...หยุดวิกฤติภัยแล้งและอุทกภัยอย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นผืนป่ามรดกโลกและส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นป่าต้นน้ำของลำธารหลายสายที่ไหลรวมกันสู่แม่น้ำปิง โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้ศึกษา และเข้าใจถึงต้นเหตุของภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟู และดูแลระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมของป่าต้นน้ำให้กลับคืนสู่สภาพดีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558

 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้กับคณะนักศึกษาตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม นอกจากกิจกรรมธรรมชาติศึกษาต่างๆ การแชร์ความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน ทีมเยาวชนยังได้ร่วมกัน “คืนความสุข” ให้กับผืนป่าด้วยการทำฝายชะลอน้ำ พร้อมร่วมกิจกรรมสืบทอดเจตนา เพื่อสืบสานเจตนานักอนุรักษ์อีกด้วย

 

โดยมีนักศึกษาจาก 10 มหาวิทยาลัย ดังนี้

 

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

6.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Copyright 2013 Bangkok Life Assurance Public Company Limited. All Rights Reserved.