โปรโมชั่น

ซื้อประกันออนไลน์ สุขภาพ สุขสันต์
หรือ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ

โปรโมชั่นพิเศษ

รับฟรี Lotus’s Gift Card
มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท!

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เมื่อซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ประกันออนไลน์ของบริษัทเท่านั้น

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับ Lotus’s Gift Card โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเบี้ยประกันภัยรายปี
(บาท)
รับของรางวัล
10,000 – 19,999 Lotus’s Gift Card มูลค่า 700 บาท
20,000 – 29,999 Lotus’s Gift Card มูลค่า 1,500 บาท
ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป Lotus’s Gift Card มูลค่า 2,500 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน สุขภาพ สุขสันต์ หรือ บีแอลเอ สมาร์ท ซีไอ เฉพาะการซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ประกันออนไลน์ของบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัล เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัล ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษ

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัล Central โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนประกัน รับของรางวัล
พีเอ อุ่นใจรัก แผน 1 บัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 300 บาท
พีเอ อุ่นใจรัก แผน 2 บัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 600 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกัน พีเอ อุ่นใจรัก (ออนไลน์) เฉพาะการซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ประกันออนไลน์ของบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัล เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
โปรโมชั่นพิเศษ

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับบัตรกำนัล Central โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเบี้ยประกันภัยรายปี
(บาท)
รับของรางวัล
30,000 – 49,999 บัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท
50,000 – 79,999 บัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 2,500 บาท
80,000 – 99,999 บัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 4,000 บาท
ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป บัตรกำนัล เซ็นทรัล มูลค่า 5,000 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • โปรโมชั่นพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อแบบประกัน บีแอลเอ บำนาญ 99 เฉพาะการซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ประกันออนไลน์ของบริษัทเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบของรางวัล เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ใช้สิทธิ์การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลา 15 วัน (Free look period) นับแต่วันที่ได้รับอีเมลนำส่งกรมธรรม์จากบริษัท
 • บริษัทจะจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสมัคร/li>
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง