วิธีการดาวน์โหลด ลงทะเบียนและเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน BLA Happy Life

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

1. ลงทะเบียนใช้งานไม่สำเร็จ

เนื่องจากไม่มีเบอร์โทรศัพท์ในฐานข้อมูลบริษัท หรือมีการเปล่ียนแปลงในภายหลัง

วิธีแก้ไข ติดต่อ Call Center โทร. 02-777-8888 เพื่อทำการอัปเดต เบอร์โทรในฐานข้อมูลของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน และสามารถรับรหัส OTP เพื่อใช้ในการลงทะเบียนใช้

2. บัตรประชาชนใช้ลงทะเบียนไม่สาเร็จ

วิธีแก้ไข กรุณาตรวจสอบว่าข้อมูลในบัตรประชาชนท่ี ใช้ในการลงทะเบียนเป็นของผู้เอาประกันเท่านั้น

3. ไม่สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้

วิธีแก้ไข ตรวจสอบว่ารหัสท่ีต้ัง ถูกต้องตามรูปแบบท่ีกำหนด ดังนี้ ความยาว 8 - 15 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข

4. ลืมชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผู้ใช้งาน

วิธีแก้ไข ในหน้าเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าให้เลือก หัวข้อ "ลืมช่ือผู้ใช้งาน" หรือ "ลืมรหัสผู้ใช้งาน" และ ดำเนินการตามข้ันตอน

5. เข้ารหัส PIN ไม่ผ่าน

โดยไม่เคยเปลี่ยน PIN หรือกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูก แล้ว แต่ยังเข้าใช้งานไม่ได้

วิธีแก้ไข แนะนำให้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชั่น ปัจจุบัน หรือลบและทำการดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งใหม่อีกครั้ง