โครงการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อหรือมีการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ประจำปี 2563

ด้วยโครงการ BLA Every Care ห่วงใยคุณ...ทุกช่วงเวลา บริการด้านสุขภาพที่มอบความมั่นใจ อบอุ่นใจ ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญที่มีแบบประกันหรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ตามที่บริษัทกำหนด

ผู้เอาประกันที่ได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์รายบุคคล , รายกลุ่มและผู้เอาประกันที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ดังนี้

  แบบประกัน หรือสัญญาเพิ่มเติม
  ประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิ์ใช้บริการ
  EveryCare Before EveryCare Special EveryCare After
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน
  ทางการแพทย์
  ในประเทศไทย
  ช่วยเหลือฉุกเฉิน
  ทางการแพทย์
  ในต่างประเทศ
  บริการสำรอง
  ค่าใช้จ่ายทาง
  การแพทย์
  ในต่างประเทศ
  บริการ
  พบแพทย์
  ออนไลน์
  บริการ
  ความเห็น
  ที่สองของ
  แพทย์
  บริการเพิ่ม
  วงเงินการ
  รักษามะเร็ง
  บริการรถ
  รับ-ส่ง
  เมื่อออกจาก
  โรงพยาบาล
  บริการข้อมูล
  สถานพยาบาล
  ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น
  1. สุขภาพ 2011 และสุขภาพ 2011
   (แบบมีความรับผิดส่วนแรก)
  2. บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ
  3. บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส แผน 1, 2
   (ช่องทางตัวแทน ,ช่องทางโบรกเกอร์)
  1. บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส แผน 3, 4, 5
   (ช่องทางตัวแทน ,ช่องทางโบรกเกอร์)
  1. บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์(พิเศษ)
   พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทย
   (ช่องทางตัวแทน,ช่องทางธนาคารทิสโก้)
  1. บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
   พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทย
   (ช่องทางตัวแทน,ช่องทางธนาคารทิสโก้)
  1. บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
   พื้นที่ความคุ้มครองทวีปเอเชีย/ทั่วโลก/ทั่วโลก
   ยกเว้น สหรัฐอเมริกา

   (ช่องทางตัวแทน,ช่องทางธนาคารทิสโก้)
  1. บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์
  1. โอพีดี สบายใจ
  2. เฮลธ์เฟิสต์ (แผน 3, แผน 4, แผน 7, แผน ​8)
  1. ลูกค้าประกันกลุ่มที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD)
  1. ลูกค้าทุกแบบประกัน

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

  1. .ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์รายบุคคล, รายกลุ่ม และผู้เอาประกันที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ สุขภาพ 2011, สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก), บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ, บีแอลเอ เฮลท์พลัส, บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลท์, บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลท์ (พิเศษ) , บีแอลเอ แคนเซอร์ แม็กซ์ ,โอพีดี สบายใจ ,เฮลธ์เฟิสต์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
   1. กรณีผู้เอาประกันภัยรายเดิม ที่ซื้อหรือต่ออายุกรมธรรม์รายบุคคล, รายกลุ่ม / ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด
    สถานะมีผลบังคับ (Inforce / Inforce APL) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
   2. กรณีผู้เอาประกันภัยรายใหม่ ที่ซื้อกรมธรรม์รายบุคคล , รายกลุ่ม หรือ สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด
    สถานะมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  2. ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
   ดูจากรายละเอียดการบริการ

หมายเหตุ

 • สิทธิ์ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้
 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามทุกกรณี
 • การบริการข้างต้นนี้เป็นการให้บริการแก่ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และมีผลคุ้มครองภายใน 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือการยกเลิกบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม