บริการรถยนต์รับ-ส่งภายหลังการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
Driving Home


ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการรถยนต์ เพื่อรับจากโรงพยาบาลภายหลังจากการเข้ารักษารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เพื่อไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ผู้เอาประกันภัยระบุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ขอบเขตพื้นที่ให้บริการสำหรับจุดรับ-ส่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์บริการรถยนต์รับ-ส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • บริการรถยนต์รับ-ส่งผู้เอาประกันภัยต้องทำการนัดหมายวันและเวลาก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 3 วัน และสามารถยกเลิกได้ก่อน 1 วันเดินทางโดยไม่เสียสิทธิ์ สำหรับวันเดินทางเมื่อถึงเวลานัดหมาย รถยนต์รับ-ส่งสามารถรอรับได้ไม่เกิน 20 นาที และจำนวนผู้เดินทางต้องไม่เกิน 3 ท่านหรือไม่เกิน 2 ท่านพร้อมสัมภาระ

บริการข้อมูลสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้น (Nursing Care Assistance)

ผู้เอาประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับดูแลผู้ป่วยยามพักฟื้น

สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์สามัญ ที่มีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ ดังนี้

 • บีแอลเอ เฮลธ์พลัส แผน 3, 4, 5
 • บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
 • บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์(พิเศษ)

หมายเหตุ

 • กรมธรรม์ทุกฉบับ จะต้องมีสถานะมีผลบังคับ [Inforce] หรือ กู้ชำระเบี้ยอัตโนมัติ [Inforce APL] ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการใช้บริการ

ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

 • รถยนต์รับ-ส่ง หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 4 ที่นั่ง ขนาดเครื่องยนต์ 1,800 – 2,000 ซี.ซี.
 • บริการ Hotline Nursing Care เป็นการให้บริการข้อมูลเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคคลที่สามต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด (หากมี)

หมายเหตุ

 • การให้ข้อมูลและประสานงานการให้บริการโดย Aspire Lifestyles Services [Thailand] Ltd. กรุงเทพประกันชีวิตเป็นเพียงผู้แนะนำการบริการนี้ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • การบริการข้างต้นนี้เป็นการให้บริการแก่ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และมีผลคุ้มครองภายใน 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์ใช้บริการ

 • กรณีผู้เอาประกันภัยรายเดิม ที่เคยมีสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด และยังคงสถานะมีผลบังคับ (Inforce / Inforce APL) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีระยะเวลาการใช้บริการภายใน 30 มิถุนายน 2564
 • กรณีผู้เอาประกันภัยรายเดิม หรือรายใหม่ ที่ซื้อหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพในแบบที่กำหนด มีระยะเวลาการใช้บริการ 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพมีผลบังคับ

การใช้บริการ

ติดต่อ กรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line
02-777-8989
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่