​​

BLA Happy Life Card

บัตรประจำตัวผู้เอาประกันแบบใหม่ หรือบัตรสมาชิกคลับ เพื่อใช้ยื่นแสดงตนพร้อมบัตรประชาชนต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาในฐานะผู้เอาประกันภัยของบริษัทกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลและใช้แสดงตนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม การรับส่วนลดค่าสินค้า หรือ บริการ ณ สถานประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับทางบริษัท

สิทธิประโยชน์บัตร

 • ใช้แสดงตนในฐานะผู้ประกันภัยของบริษัท กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท
 • รับส่วนลด หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากสถานประกอบการร้านค้าทั่วประเทศที่เข้าร่วมรายการ ที่มีสัญลักษณ์
 • รับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : ติดตามการรับส่วนลด ในการซื้อสินค้า หรือ บริการจากร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ กิจกรรม ข่าวสาร หรือ สิทธิพิเศษต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้ที่ www.bangkoklife.com/happylifeclub

เงื่อนไขการใช้บัตร

 • โปรดแสดงบัตรนี้พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท(หากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แสดงบัตรนี้ พร้อมสำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • โปรดแสดงบัตรนี้ในการเข้าร่วมกิจกรรม และรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จาก บีแอลเอ แฮปปี้ไลฟ์ คลับ
 • การใช้บัตรจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับสิทธิประโยชน์ตามบัตรนี้จะสิ้นสุดลง
 • บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนบัตร ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้

การออกบัตรใหม่ทุกกรณี

 • แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ Call Center 02-777-8888 ตัวแทน หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายในการออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันใหม่ 50 บาท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งภายใน 15 วันทำการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกันใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า