สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำ ปี 2564 (VIP Check Up 2021)

* สำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่ชำระเบี้ยประกันต่อปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้เอาประกันให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความพร้อมในการดำเนินชีวิตและมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่า บริษัทจึงมอบโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เอาประกันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลผ่านช่องทางตัวแทนและมีเบี้ยประกันต่อปีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 บริษัทได้ขยายระยะเวลาการตรวจสุขภาพไปจนถึง 31 ธันวาคม 2564

Update รายชื่อโรงพยาบาล