เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย กรุงเทพประกันชีวิต มอบสิทธิ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้แก่ลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล ช่องทางธนาคารกรุงเทพ ที่ชำระเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยรับบริการได้ที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ กับบริษัท