• Fast Track Service

บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางขาเข้าประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น สำหรับสมาชิก Indigo ระดับ Sapphire รับ 2 สิทธิ์/ปี

เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบาย เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการช่วยดำเนินการรับกระเป๋าเดินทาง และแนะนำเกี่ยวกับพิธีการของสนามบิน รวมถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง

วิธีการใช้สิทธิ์

 • นำโค้ดที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน จองผ่านบอร์ 02 016 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ อีเมล์ service@worldrewardsolutions.com
 • การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมล หรือ SMS
 • สํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันนัดหมาย

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Indigo ระดับ Sapphire และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณากดรับสิทธิ์ เพื่อนำโค้ดทำการจองผ่าน Concierge Service ที่เบอร์ 02 016 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ อีเมล์ service@worldrewardsolutions.com (การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมลหรือ SMS)
 • กรุณาสํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสำรองสิทธิ์น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางขาเข้าประเทศ ให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิและสำหรับผู้โดยสารขาเข้าเท่านั้น
 • หากได้รับการยืนยันบริการแล้ว บริการนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนวันที่รับบริการได้
 • หากไม่แสดงตนตามที่นัดหมายใว้ (No-Show) หรือปฏิเสธการรับบริการ จะถือว่าได้ใช้สิทธิ์การใช้บริการในครั้งนั้นๆ
 • ผู้โดยสารต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามกฎหมายแห่ง ราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสินค้าใดๆ ที่นำเข้าสู่อาณาจักร
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางขาเข้าประเทศ สำหรับการเดินทางขาเข้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ บริษัท ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ
 • กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

ภายใน 31 ธันวาคม 2567