• ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน เพื่อรอเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง Airport Lounge สำหรับสมาชิก Indigo ระดับ Sapphire รับ 2 สิทธิ์/ปี

ท่านสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรอง ณ สนามบินประเทศไทย ตามรายชื่อ ดังนี้

 • Miracle Lounge ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • Miracle Lounge ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • The Coral Executive Lounge ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • The Coral Executive Lounge ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • The Coral Executive Lounge ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • The Coral Executive Lounge ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • The Coral Executive Lounge ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

วิธีการใช้สิทธิ์

 • นำโค้ดที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน จองผ่านบอร์ 02 016 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ อีเมล์ service@worldrewardsolutions.com
 • การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมล หรือ SMS
 • สํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันนัดหมาย

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Indigo ระดับ Sapphire และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณากดรับสิทธิ์ เพื่อนำโค้ดทำการจองผ่าน Concierge Service ที่เบอร์ 02 016 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ อีเมล์ service@worldrewardsolutions.com (การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมลหรือ SMS)
 • กรุณาสํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • ในกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนวันใช้บริการ
 • ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ 2 ชั่วโมงต่อครั้ง หากเกินเวลาที่กำหนดลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมส่วนเกินโดยตรงกับห้องรับรอง
 • บริการห้องรับรองในสนามบินเป็นการบริการรูปแบบมาตรฐาน ไม่รวมบริการเสริมอื่นๆ คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริการนวด ห้องอาบน้ำ หากลูกค้าต้องการใช้บริการเสริมเหล่านี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าบริการ และชำระโดยตรงที่ห้องรับรอง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการห้องรับรองอื่นๆ ในกรณีที่ห้องรับรองสนามบินที่ระบุไม่สามารถให้บริการได้ และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริการห้องรับรองสนามบินเพื่อรอเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง (Airport Lounge) รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ บริษัท ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ
 • กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

ภายใน 31 ธันวาคม 2567