• บริการรถลีมูซีน

บริการรถลีมูซีนรับหรือส่งสนามบิน ด้วยรถบริการประเภท Toyota Camry หรือเทียบเท่า สำหรับสมาชิก Indigo ระดับ Sky รับ 2 สิทธิ์/ปี

พื้นที่ให้บริการสำหรับสนามบิน : กรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร เชียงใหม่ และ ภูเก็ด

วิธีการใช้สิทธิ์

 • นำโค้ดที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน จองผ่านบอร์ 02 016 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ อีเมล์ service@worldrewardsolutions.com
 • การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมล หรือ SMS
 • สํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันนัดหมาย

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Indigo ระดับ Sky และขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรุณากดรับสิทธิ์ เพื่อนำโค้ดทำการจองผ่าน Concierge Service ที่เบอร์ 02 016 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ อีเมล์ service@worldrewardsolutions.com (การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมลหรือ SMS)
 • กรุณาสํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • ในกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันใช้บริการ
 • สำหรับการใช้บริการ 1 เที่ยว 1 จุดหมายปลายทาง ตามพื้นที่การให้บริการที่กำหนดเท่านั้น
 • หากจุดหมายปลายทางของท่านลูกค้า อยู่นอกเหนือเขตให้บริการ ท่านลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตรา transfer ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้การใช้บริการรถรับ-ส่งข้างต้น จะจัดบริการรับ-ส่ง เฉพาะตามจุดรับ-ส่งที่ได้แจ้ง เท่านั้น
 • การรอรับจากสนามบิน : เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะรอเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับจากเวลาที่เครื่องบินลงจอดจริงตามเวลาที่ประกาศโดยสนามบิน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ภายในเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว
 • การรอรับจากที่พัก : เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดหมาย หากท่านไม่แสดงตนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ให้รอให้บริการ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 (เศษของชั่วโมง คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง) และจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความเสียหายใดๆ ต่อท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ภายในเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริการรถรับส่งสนามบินในประเทศ รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ บริษัท ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ
 • กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

ภายใน 31 ธันวาคม 2567