สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์รายบุคคลทุกช่องทางที่ชำระเบี้ยประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 • มีกำหนดการชำระเบี้ยประกัน 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 และต้องชำระเบี้ยประกันภายในระยะเวลาผ่อนผัน
 • กรมธรรม์สถานะมีผลบังคับ ณ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ขอบเขตการบริการ

บริการข้อมูลและสำรองการเข้าใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการให้ข้อมูลและจองโรงแรม

Hotel Referral and
Reservation Assistance

บริการให้ข้อมูล
และจองตั๋วเครื่องบิน

Flight Information and
Ticketing Assistance

บริการให้ข้อมูล
ร้านอาหารและสำรองที่นั่ง

Dining Referral and
Reservation Assistance

บริการอื่น ๆ

 • บริการให้ข้อมูลและจองสนามกอล์ฟ

  Golf Course Referral and Reservation Assistance

 • บริการให้ข้อมูลและจองรถเช่า

  Car Rental and Limousine Referral and Reservation Assistance

 • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความบันเทิงและสำรองที่นั่ง

  Special Events and Performance Assistance

 • บริการจัดส่งของขวัญและดอกไม้

  Flower and Gift Delivery Assistance

 • บริการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (ต่างประเทศเท่านั้น)

  Country and Major City Information (International only)

เงื่อนไขการใช้บริการ

ติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line 02-777-8989 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่

 • ระยะเวลาการใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562
 • การบริการข้างต้นนี้ เป็นการบริการเฉพาะปี 2562 เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้บริการ

ติดต่อ กรุงเทพประกันชีวิต ผู้ช่วยส่วนบุคคล BLA Assistance Line
02-777-8989
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่