• ส่วนลด 10% รถลีมูซีน

ส่วนลด 10% รถลีมูซีนรับหรือส่งสนามบิน

สำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ

วิธีการใช้สิทธิ์

 • แจ้งโค้ด BLALimo102024 เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อทำการจองผ่านเบอร์ 02 016 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ อีเมล์ service@worldrewardsolutions.com
 • การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมล หรือ SMS
 • สํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Welcome, Blue และ Indigo ทุกระดับ
 • แจ้งโค้ด BLALimo102024 เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 10% เมื่อทำการจองผ่านเบอร์ 02 016 9950 ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ อีเมล์ service@worldrewardsolutions.com (การสำรองสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยีนยันตอบกลับผ่านทางอีเมล หรือ SMS)
 • กรุณาสํารองสิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับบริการ
 • ในกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันใช้บริการ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันใช้บริการ
 • การรอรับจากสนามบิน : เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะรอเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับจากเวลาที่เครื่องบินลงจอดจริงตามเวลาที่ประกาศโดยสนามบิน ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ภายในเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว
 • การรอรับจากที่พัก : เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดหมาย หากท่านไม่แสดงตนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ให้รอให้บริการ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 (เศษของชั่วโมง คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง) และจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความเสียหายใดๆ ต่อท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ภายในเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิครบถ้วนแล้ว
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อยกเว้น ระยะเวลา และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริการรถรับส่งสนามบินในประเทศ รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ บริษัท ไวท์โกลฟ เดลิเวอร์รี่ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ
 • กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากผู้ให้บริการ

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

ภายใน 31 ธันวาคม 2567