iPhone 6 :  16 GB (มูลค่า 25,600 บาท) 
จำนวน 5 รางวัล

iPad mini 3 : 16 GB (มูลค่า 19,200 บาท) 
จำนวน 5 รางวัล

บัตรรับประทานอาหาร KFC (มูลค่า 200 บาท) 
จำนวน 200 รางวัล
 
บัตรเทสโก้โลตัส (มูลค่า 200 บาท) 
จำนวน 300 รางวัล