รู้จักเรา

มาตรฐานสากลที่ได้รับ

2565

การรับรองระบบ ISO/IEC 27701:2019 ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในปี 2565 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27701:2019 (Privacy Information Management System (PIMS)) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความแข็งแกร่งของระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ลดความเสี่ยงและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพิ่มความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารายเดี่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขาย การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27701:2019 ในครั้งนี้จะทำให้ลูกค้าและพนักงานของบริษัท มีความเชื่อมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบการขายและการบริการหลังการขายและการร่วมงานกับ กรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มมากยิ่งขึ้น
 

​กดเพื่อดูรูปใหญ่

การรับรองระบบ ISO/IEC 27701:2019 ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

2559

การรับรองระบบ ISO/IEC 22301:2012 ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ในปี 2559 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO22301:2012 (Business Continuity Plan (BCP)) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีศูนย์ข้อมูลสำรอง (Second Site) และศูนย์ปฎิบัติการสำรอง ที่เชื่อมโยงระบบ เครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้น และเพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น บริษัทมีการซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากลเป็นประจำทุกปี จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

​กดเพื่อดูรูปใหญ่

การรับรองระบบ ISO/IEC 22301:2012 ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

2558

การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

ในปี 2558 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 (Information security management systems (ISMS)) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง ISO/IEC 27001:2013 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรเน้นการจัดการข้อมูลที่สำคัญ และ ใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ มั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

​กดเพื่อดูรูปใหญ่

การรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

2546

การรับรองระบบ ISO/IEC 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ

ในปี 2546 กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากนั้นในปี 2552 ได้ขยับเวอร์ชั่นการรับรองมาตรฐานเป็น ISO 9001:2008 จนกระทั้งในปี 2561 บริษัทได้ยกระดับขึ้นเป็น ISO 9001:2015 (Quality Management System (QMS)) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการยกระดับความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานเอาไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจขั้นสูงสุดแก่ลูกค้า

​กดเพื่อดูรูปใหญ่

การรับรองระบบ ISO/IEC 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ