กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบไฮบริด อนุมัติจ่ายปันผล 0.60 บาท/หุ้น

2023-04-24T00:00:00Z

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Life Assurance จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลดำเนินงานและการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุม ชิน โสภณพนิช อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 โดยมี ดร. ศิริ การเจริญดี (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายโชน โสภณพนิช (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุนทร อรุณานนท์ชัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นางคมคาย ธูสรานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และกรรมการอิสระ นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ (ซ้ายสุด) ประธานกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการตรวจสอบ และ นายประพันธ์ อัศวอารี (ขวาสุด) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ รวมถึงกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น อย่างพร้อมเพรียงกัน

     นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ ยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 แล้วในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 เพิ่มเติมอีกในอัตรา 0.28 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นี้

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ