กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต รับมอบประกาศนียบัตร ในโอกาสที่บริษัทผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จาก CAC

2018-07-09T00:00:00Z
     ​กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นตอกย้ำนโยบายหลักขององค์กรด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต และผู้ค้าอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Collective Action Coalition Against Corruption : CAC โดยได้รับเกียรติจาก พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร แก่คมคาย ธูสรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้รับมอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ” 
​      ​คมคาย ธูสรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานของกรุงเทพประกันชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร รวมไปถึงการสร้างความไว้วางใจของลูกค้า เพราะเราเชื่อมั่นเสมอว่า ในการทำธุรกิจนั้นความน่าเชื่อถือและจริงใจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้ในที่สุด ดังนั้นบริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติในหลายเรื่องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนรับทราบ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรับชั่นเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด”” 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ