กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Hospital Awards 2023 ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลพันธมิตร

2023-12-19T00:00:00Z
​​​

     กรุงเทพประกันชีวิต จัดงานมอบรางวัล Bangkok Life Hospital Awards ประจำปี 2023 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลพันธมิตร 20 แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากความเป็นเลิศในมิติต่างๆ ของการให้บริการ 8 ด้าน ได้แก่ รางวัลความร่วมมือระดับองค์กร รางวัลการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน รางวัลการบริหารค่ารักษาพยาบาล รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพ รางวัลการให้บริการลูกค้า รางวัลการให้บริการตัวแทน และ รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ โดยมี นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ ณ โรงแรมคาร์ลตัน เมื่อเร็ว ๆ นี้

จากซ้ายมาขวา

1. นาง ทิพย์สุดา สรรสันทัด ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารงานประกันกลุ่ม
2. นางสาว อรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
3. นาง อรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้บริหารสายประกันชีวิต
4. นาย โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นาย จักรพงศ์ แสงแก้ว ผู้บริหารสายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
6. นายแพทย์ เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ ผู้บริหารศูนย์บริการการแพทย์
7. นาง โสมอุษา ชิดชนกนารถ ผู้บริหารฝ่ายรับประกันและสินไหม
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ