บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา


​​สินเชื่อธุรกิจ สำหรับบุคคลธรรมดา

ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม
 • สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • อายุ 20-70 ปี
 • ระยะเวลาประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ระยะเวลาและวงเงินกู้ยืม

ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี หรือ ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจ

ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกันเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา*
 • มีค่าธรรมเนียมการอนุมัติวงเงิน

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามเงื่อนไขและประเภทของวงเงินกู้แต่ละราย

เงื่อนไขอื่นๆ

หลักทรัพย์จำนองต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. จดหมายขอวงเงินสินเชื่อ พร้อมระบุวัตถุประสงค์ วงเงินสินเชื่อ และระยะเวลาการกู้ที่ต้องการ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ / คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน
 3. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้กู้
 5. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 6. Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
 7. เอกสารรับรองเครดิตบูโร
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอสินเชื่อ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ถ้ามี)
 9. สำเนาโฉนดที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกัน พร้อมแผนที่ตั้ง
 10. สำเนาใบขออนุญาตก่อสร้าง / ใบขออนุญาตจัดสรร (ถ้ามี)
 11. สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง / BoQ (ถ้ามี)
 12. สำเนาใบจองซื้อ / สัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญามัดจำ / สัญญาเช่า / สัญญาทางการค้าอื่นๆ (ถ้ามี)
 13. สำเนาสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงินเดิม (กรณี Re-finance)
 14. สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระ 1 ปีย้อนหลังกับสถาบันการเงินเดิม (กรณี Re-finance)
 15. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น

สนใจขอวงเงินสินเชื่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

ส่วนสินเชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-869902-777-8676
Email address: lending@bangkoklife.com

×

Please use the contact form below.
We'll get back to you as quickly as possible.