สมัครงาน


บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร
ให้บรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำ มุ่งเน้นความมั่นคงและมีความเป็นเลิศในการบริการ ให้พนักงาน
ทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการ ตัดสินใจร่วมงานกับเรา

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ recruit@bangkoklife.com
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. : 0 2777 8000

รายละเอียด ตำแหน่งว่าง

อัตรา
ชื่อตำแหน่ง
สถานทีปฏิบัติงาน
ลักษณะงาน
1
ผู้บริหารส่วนกลยุทธ์บริหารประสบการณ์ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • วางกลยุทธ์ ออกแบบ UX/UI และ การจัดทำ customer journey map ของลูกค้าและผู้มุ่งหวัง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และผู้มุ่งหวัง
 • วิเคราะห์ กำหนดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • ออกแบบ ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจลูกค้า เพื่อมาใช้จัดแบ่ง segment ของกลุ่มลูกค้า ในการพัฒนา experience ให้ดียิ่งขึ้น
 • ออกแบบ sensitive customer prediction เพื่อ identify กลุ่มลูกค้าที่ sensitive ที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อทำให้ลด churn rate ได้
 • monitor competitors หรือ market movement เพื่อดู updated trends หรือ best practices เพื่อการพัฒนา CX อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด การโฆษณา สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีในกลยุทธ์ Customer Experience
1
ผู้บริหารส่วนวิเคราะห์ประสบการณ์ความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • ออกแบบรายงาน, โครงสร้างของ data, การติด tracking ในแต่ละ touchpoint เพื่อวิเคราะห์ customer journey
 • รวบรวมข้อมูลจากทุก touchpoints, จัดทำรายงานในมุมต่างเพื่อใช้ในการ monitor customer journey รวมถึงการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ identify จุดแข็ง จุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่ม Customer happiness index และ สามารถเพิ่ม customer lifetime value ได้
 • การพิจารณาระบบ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการจัดทำ Customer Happiness Index, Monitor Churn rate
 • จัดทำ customer feedback report จากลูกค้าและผู้มุ่งหวัง รวมถึงการกำหนด prioritization ของ feedback
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
ผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบการจัดทำ การวางแผน/ บริหาร/ วิเคราะห์/ ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ERM-ORSA) มีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงร่วมกำหนดแนวทางในการปรับปรุงงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์/คณิตศาสตร์ประกันชีวิต/ สถิติ

1
ผู้บริหารส่วนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานประเมิน ติดตาม ควบคุม และจัดทำแผนการดำเนินการมาตรการ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็น ในการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายด้านปฏิบัติการ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภัยนอก และการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่รวมถึง การติดตามความเสี่ยงใหม่ ๆ และ ประกาศกฎหมายใหม่ สนับสนุนงานบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจภายในองค์กร
คุณสมบัติ:
ปริญญาโท สาขาบริหารความเสี่ยง/ สถิติ/ บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1
แพทย์ชำนาญการศูนย์บริการการแพทย์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบให้คำแนะนำปรึกษาด้านการแพทย์สำหรับงานพิจารณารับประกันและงานสินไหม ติดตามให้ความเห็น สร้างความสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือ ติดตามแนวทางการทำงานร่วมกันโรงพยาบาลคู่สัญญา
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
1
เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ Sales Materials เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ ตลอดจนทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของสื่อการตลาดและเอกสารการขายก่อนเผยแพร่และนำออกสู่ตลาด
 • ติดตามและดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันก่อนนำเสนอขาย
 • รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย วิทยาการประกันภัย สถิติ

1
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานวางแผน วิเคราะห์ จัดทำรายงาน ติดตามและควบคุม กิจกรรมหลักด้านปฏิบัติการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกรอบการการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ติดตามประกาศ/ กฎหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการภายในได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารความเสี่ยง คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
งรับผิดชอบงานวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินที่จะกระทบกับเงินกองทุน และ/หรือผลกำไรของบริษัท รวมถึงติดตามและจัดทำรายงานอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาสถิติ คณิตศาสตร์ บริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์
1
เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางธนาคารกรุงเทพ (พื้นที่กรุงเทพฯ)
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบวางแผนการทำงานและการส่งเสริมการขายร่วมกับธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประสานงาน ให้คำปรึกษา และให้บริการแก่สาขาธนาคารกรุงเทพ
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีทุกสาขา
1
เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางธนาคารกรุงเทพ (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี)
จังหวัดเพชรบุรี
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบวางแผนการทำงานและการส่งเสริมการขายร่วมกับธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการประสานงาน ให้คำปรึกษา และให้บริการแก่สาขาธนาคาร 
คุณสมบัติ:
​ปริญญาตรีทุกสาขา
1
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานประสานงานกับ Insight Team, ครีเอทีฟ, เอเจนซี, สื่อ ในการเปิดตัวแคมเปญการตลาด รับผิดชอบการตอบกลับข้อความ การสร้าง content และสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย วางแผนกลยุทธ์สื่อต่างๆ ในการสร้างการรับรู้และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของบริษัท
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ลงทุน
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์การลงทุนใน REIT / วิเคราะห์การลงทุนในการตราสารหนี้ /วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้, จัดทำรายการผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่ออกตราสารหนี้
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ / บัญชี / การเงิน บริหารธุรกิจ

2
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับประกันและสินไหม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
: รับผิดชอบในการรับเรื่องให้ข้อมูลด้านสินไหมทางโทรศัพท์ อธิบายและชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาสินไหม ตอบข้อซักถามเชิงลึกด้านโรค แบบประกัน ความคุ้มครองตามกรมธรรม์และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ตลอดจนติดตาม ประสานงาน และทบทวนเรื่องโต้แย้ง/เรื่องร้องเรียน ของงานพิจารณาสินไหมและสินไหมสุขภาพ
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

6
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน การอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / ประกันภัย / บริหารธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจงานฝึกอบรม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและนโยบายบัญชี
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด และนำส่งงบการเงิน รวมถึงข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือนโยบายบัญชีและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาบัญชี

1
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการตลาด-ช่องทางการจัดจำหน่าย
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
 • สนับสนุนด้านการตลาด ตามแผนงานของช่องทางการขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อบริหารงบประมาณให้สามารถดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
 • ประสานงานในโครงการและกิจกรรมการตลาดร่วมกับช่องทางจำหน่าย
คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประสบการณ์ความสัมพันธ์ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกค้า

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บริหารประสบการณ์ลูกค้าและผู้มุ่งหวัง
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับ UX Designer ของ vendor ต่างๆ เพื่อ พัฒนาประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และผู้มุ่งหวัง, ประสานงานกับทีมต่างๆ เพื่อให้เกิด customer-care culture และ customer-care innovation

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาการตลาด การโฆษณา สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเสนอทางเลือกที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด หรือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่วางแผนธุรกิจ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานจัดทำข้อมูลและกิจกรรมประกอบการ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และแผนงบประมาณ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานจริง

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมศาสตร์

1
เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานด้านการทดสอบระบบงาน และปรับปรุงเพื่อให้พร้อมใช้งาน รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ วิธีการทดสอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

บริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ติดตามตรวจสอบ ควบคุมเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากร ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและด้านอื่น ๆ ของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ รวมถึงศึกษาถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ (Business Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ออกแบบการทำงานของระบบ วางแผน ควบคุมติดตามโครงการ การทดสอบระบบ จัดทำเอกสารโครงการพัฒนาระบบ เช่น Business Requirement Document (BRD) รายงานการประชุม เอกสาร UAT คู่มือการใช้งานระบบ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

7
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์กร รวมถึงดูแลปรับปรุงระบบงาน ให้การสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ระบบ
คุณสมบัติ:

1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สามารถเขียนโปรแกรม/ พัฒนาระบบด้วย MVC.net, Oracle DB, C#, CSS3, HTML5, JavaScript

3. มีความรู้ระบบฐานข้อมูล SQL, Web Services หรือ Web API

1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

ศึกษาปัญหา ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ (Business Requirement) เพื่อทำเป็น Technical Requirement รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Technical Requirement

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ Production Support
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการนำระบบขึ้น Production / Development และเตรียมระบบสำหรับการทดสอบ ดูแลการจัดเก็บรักษา source code รวมทั้งจัดทำเอกสาร/ประวัติการดำเนินการ, นำเข้าข้อมูลขึ้นไปใช้งานบน Production และ UAT

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่ System Admin (Network & Server)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Server, Storage, Network, Datacenter, ดูแลเฝ้าระวังการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
IT Security
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบดูแลการปฎิบัติงานให้เป็นตามกรอบนโยบายและมาตราฐานความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในฐานะ 1St Line โดยร่วมพิจารณากำหนดกรอบเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติในองค์กร ตลอดจนประสานงานในการตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้ตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก และผู้เชียวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้ง จากหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานภายนอก และให้ความรู้และคำแนะนำในการปฎิบัติงานด้านความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลากรในบริษัท
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1
เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการขาย (Agent Center)
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบในการประสานงานและจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจการทำงานสำหรับตัวแทนใหม่ ตัวแทน และที่ปรึกษาทางการเงินทั่วประเทศ

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีทุกสาขา

1
เจ้าหน้าที่ Insight Marketing
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:

รับผิดชอบงานข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ข้อมูลเชิงลึกของตัวแทนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ขั้นตอน แคมเปญการตลาดทั้งหมด ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ต่อการรับรู้ของผู้บริโภคและตัวแทน ค้นหาตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด สื่อสารมวชวน และสาขาที่เกี่ยวข้อง

1
เจ้าหน้าที่สินไหมสุขภาพ
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานพิจารณาสินไหมสุขภาพและอื่นๆ ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพิจารณาทบทวนข้อโต้แย้งต่างๆ ประสานงานตอบข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
1
เจ้าหน้าที่บริการกรมธรรม์
สำนักงานใหญ่
คลิกดูรายละเอียด
×
ลักษณะงาน:
รับผิดชอบงานบริการหลังออกกรมธรรม์ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การต่ออายุกรมธรรม์ การขอเวนคืนกรมธรรม์
คุณสมบัติ:
ปริญญาตรีทุกสาขา
​​

รายละเอียด สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
สวัสดิการอื่น ๆ
 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ