hero

ความหมายและประโยชน์


​​

การประกันกลุ่มคือ สวัสดิการที่บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและ เอกชนจัดทำให้กับ ลูกจ้างหรือสมาชิก ซึ่งเป็นการ รับประกันบุคคลหลาย ๆ คนภายใต้ กรมธรรม์ฉบับเดียว โดยมีหลักการพิจารณา ความเสี่ยงของบุคคลในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่การงาน หรือจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยจะคำนวณออกมาเป็น อัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว เพื่อใช้กับบุคคลทุกคนในกลุ่มนั้น และเนื่องจาก ประกันกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันหลาย ๆ อย่างต่ำลง จึงเป็นผลดีและมีส่วนทำให้ เบี้ยประกันภัยรวมโดย ส่วนใหญ่ต่ำกว่าการประกันชีวิตรายบุคคล

ประโยชน์สำหรับนายจ้าง

  1. ช่วยให้ขวัญและกำลังใจของลูกจ้างดีขึ้นทุ่มเทกำลัง กายและจิตใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ไม่ประพฤติทุจริตและยังเป็นการลดปัญหาการเข้าออก ของลูกจ้าง
  2. ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปนั้น สามารถนำไปหัก เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้
  1. เป็นการลดภาระปัญหาและค่าใช้จ่ายในการจ้าง บุคลากรในการดำเนินงานด้านสวัสดิการ
  2. ลูกจ้างช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นายจ้างของตน ในทางที่ดี
  1. โครงการประกันชีวิตกลุ่มเป็นโครงการที่ลงทุนด้วยต้น ทุนที่ต่ำและสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งในด้านต้น ทุน และผลประโยชน์ที่ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งนายจ้างยัง สามารถ กำหนดงบประมาณ แต่ละปีได้เพราะทราบค่า ใช้จ่าย ด้านเบี้ยประกันภัยอย่างแน่นอน
  2. เป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินชดเชย ระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้านายจ้างมิได้ทำ ประกันกลุ่มไว้ก็จะต้องชดเชยให้ด้วยเงินของนายจ้าง เองหรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจำนวนที่น้อยกว่า ที่ลูกจ้างคาดหวัง อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ ส่งผล เสียต่อ ภาพ พจน์ขององค์กรนั้น ๆ

ประโยชน์สำหรับลูกจ้าง

  1. ลูกจ้างสามารถทำประกันภัยด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่า ประกันประเภทอื่นๆ
  2. เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกจ้าง
  1. ลูกจ้างบางคนไม่สามารถจะซื้อประกันชีวิตได้ หรือไม่มี ความสนใจในการซื้อประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองตนเอง ดังนั้น เมื่อมีการประกันชีวิตกลุ่มโดยนายจ้างเป็นผู้จัดให้ พนักงาน ในส่วนนี้ก็จะได้รับความคุ้มครอง ตามสวัสดิการ ที่นายจ้างจัดให้
  2. ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพจิตดี อบอุ่น และสบายใจ ที่มีหลักประกันที่มั่นคง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ