ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง)


วางแผนอนาคตอย่างมั่นใจ เตรียมพร้อมรับมือกับทุกเรื่องในชีวิต พิเศษ เพิ่มเติมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

 • สร้างความมั่นใจ ในความคุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัย
 • สามารถขอกู้เพิ่มเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี* ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

*สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 10 - 30 ปี เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 3 - 30 ปี เบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 383) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 365) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เสียชีวิต
2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับผลรวมของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เสียชีวิต
3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

หมายเหตุ: จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย

 • อายุที่รับประกันภัย: 20-65 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: 3-30 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย: 50,000 บาท -ไม่จำกัด
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัย: ครั้งเดียว

ค่าเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัย)

เพศ เบี้ยประกันภัย (บาท)
หญิง 5.12 - 114.02
ชาย 8.13 - 203.13


การคำนวณอายุผู้ขอเอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือน 1 วันขึ้นไป ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี

สมัครบริการ

สมัครวันนี้ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระค่าเบี้ยประกันภัย พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับลูกค้า ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • ผู้ขอเอาประกันภัยที่สมัครทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) ตั้งแต่ 1 มี.ค. 64 เป็นต้นไป จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com