กองทุนรวมทั้งหมด

กองทุนรวมทั้งหมด


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 22.9022 23/03/2023 -5.10 -4.12 -13.10 5.94 -0.46
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.1973 23/03/2023 0.99 -2.04 -3.77 17.86 0.61
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.3167 23/03/2023 1.02 -1.93 -3.49 18.00 0.85
B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.8988 22/03/2023 0.77 4.10 -7.30 14.74 0.95
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.4956 22/03/2023 0.53 3.55 -7.76 14.16
B-ASIASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.8040 22/03/2023 0.28 3.23
B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 12.0777 22/03/2023 -6.69 -13.58 -13.53 19.78 5.93
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.3744 22/03/2023 -2.65 -9.52 -24.02
B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 8.9167 22/03/2023 -2.74 -5.66 -18.71 3.85 0.48
B-CHINESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 6.2842 22/03/2023 -2.96 -5.48 -17.98
B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 9.9328 22/03/2023 0.05 0.62 -0.53
B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 4.8093 21/03/2023 -8.22 -21.97 -35.36
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.6558 23/03/2023 -1.53 -0.48 -3.54 -1.20 -2.32
B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 9.1554 21/03/2023 4.78 -11.06 -26.32 7.32
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 6.5001 21/03/2023 4.53 -11.30 -26.39
B-FUTURESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 7.8038 21/03/2023 4.42 -10.47 -25.08
B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.7969 21/03/2023 -2.13 -10.11 -11.97
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.7033 21/03/2023 -2.10
B-GLOB-INFRASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.4873 21/03/2023 -2.59
B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.7076 21/03/2023 1.49 2.01 -11.97 14.66 2.65
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 13.1188 21/03/2023 1.41 2.17 -11.75 14.95 2.66
B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.3667 21/03/2023 8.86 1.17 -17.41
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.4057 21/03/2023 8.83 0.14 -18.40
B-GTOSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 6.8519 21/03/2023 8.87 0.22 -18.21
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.1772 21/03/2023 -0.70 -1.34 -1.42 3.54 1.44
B-INCOMESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.3280 21/03/2023 -0.75 -1.45 -1.65
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.4868 22/03/2023 -3.26 -12.74 -10.39 20.63 4.22
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 33.3003 23/03/2023 -6.28 -4.40 0.38 14.39 -0.48
B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 22.8102 21/03/2023 12.57 5.10 -6.64 24.52 13.89
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 18.8766 21/03/2023 12.50 4.72 -6.90 24.06
B-INNOTECHSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.3606 21/03/2023 11.32 4.97
B-IR-FOF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 8.8815 23/03/2023 -0.73 -2.96 -4.48 7.54
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.3253 23/03/2023 -0.80 -3.16 -4.81 6.84
B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.9986 22/03/2023 4.55 0.42 -4.29 1.92 -5.48
B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.8072 21/03/2023
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.8023 23/03/2023 -0.26 0.58 0.46 3.60 0.80
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.8579 21/03/2023 -0.20 -1.77 -2.99 1.89 -0.26
B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.8825 21/03/2023 4.84 -1.34 -6.64
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.2125 21/03/2023 4.78 -1.37 -6.73
B-SIPSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 8.2567 21/03/2023 4.37 -1.37 -6.72
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 12.1234 23/03/2023 -4.06 -5.61 -14.18 17.40 -2.45
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.4638 23/03/2023 -4.00 -5.53 -14.11
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.9559 23/03/2023 -4.28 -1.35 -2.58 12.35 -2.07
B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 13.4581 23/03/2023 0.16 0.33 0.46 0.32 0.62
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.6978 23/03/2023 -4.89 -3.78 -2.77 9.86
B-TREASURY : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ Download PDF BBLAM ตลาดเงิน ไม่จ่าย 11.3083 23/03/2023 0.19 0.35 0.49 0.34 0.66
B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 7.5950 21/03/2023 4.42 -5.38 -15.66
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.4155 21/03/2023 4.22 -5.88 -16.16
B-USALPHASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 7.5292 21/03/2023 4.10 -5.17 -15.27
B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.9497 23/03/2023 -1.30 -17.21 -21.45
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.8865 23/03/2023 -0.99 -16.49 -20.97
B-VIETNAMSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.6893 22/03/2023 -0.85
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.2070 23/03/2023 -0.63 0.10 -1.38 2.91 -0.06
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 20.5164 23/03/2023 -2.67 2.98 5.13 15.82 -0.42
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9652 23/03/2023 -2.39 0.08 1.32 12.84 -3.56
BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 7.1154 21/03/2023 3.57 -12.46 -17.43
BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 4.6055 21/03/2023 -2.15 9.47 -9.07
BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.9928 21/03/2023 13.04 0.85 -17.41
BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.2724 21/03/2023 0.37 -0.87 -8.03 15.12
BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.7126 21/03/2023 1.42 -0.40 -8.54 -1.59
BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1176 21/03/2023 0.40 0.88 -0.41
BCAP-GPROP : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ Download PDF BCAP ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 10.4155 21/03/2023 -3.29 -8.70 -15.47
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.5866 21/03/2023 -1.21 -1.31 -5.82
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 9.9456 21/03/2023 0.28 0.18 -2.55 0.82
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 9.9728 21/03/2023 0.16 -0.17 -3.57 1.72
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.0166 21/03/2023 0.01 -0.85 -6.29 3.45
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.1036 21/03/2023 -0.22 -1.47 -7.54 5.38
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.2950 21/03/2023 -0.36 -1.71 -8.13 6.93
BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1704 23/03/2023 0.32 0.74 -0.10 0.34
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.2390 23/03/2023 -4.70 -3.72 -8.12
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.8484 23/03/2023 -6.20 -5.37 -9.03
BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 14.6952 22/03/2023 13.52 6.68 -16.64
BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.8540 21/03/2023 -0.09 -4.39 -12.76
BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 35.3613 21/03/2023 -5.33 -3.06 -9.98 10.89 4.24
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 13.2312 21/03/2023 -5.30 -3.01 -9.93 10.91 4.12
BCARESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.3848 21/03/2023 -4.96
BEQSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 13.0781 23/03/2023 -3.65 -1.36 -0.81
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 89.6030 23/03/2023 -5.84 -6.09 -7.95 9.81 -3.32
BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 12.6338 23/03/2023 0.35 1.35 0.54 0.41 1.01
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 57.7057 23/03/2023 -5.00 -5.29 -7.19 7.12 -3.17
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.1712 23/03/2023 0.44 1.72 0.42 0.30 0.84
BGOLD : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก ไม่จ่าย 15.1171 23/03/2023 6.88 6.58 2.87 9.55 8.60
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.5982 23/03/2023 6.86 6.72 2.94 9.47 8.43
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 43.8516 23/03/2023 -3.62 -1.15 -0.81 14.81 -1.03
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 37.0531 23/03/2023 -3.56 -0.95 -0.59 15.03 -0.87
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 3.1636 23/03/2023 -3.67 -1.19 -0.86 13.52 -1.62
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.5776 23/03/2023 -4.05 -0.61 -2.26 12.25 -1.40
BM70SSF : กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 10.5825 23/03/2023 -3.80 -1.87 -1.53
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.6270 21/03/2023 -0.10 -2.07 -9.86
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.4364 21/03/2023 -0.12 -2.42
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9461 21/03/2023 0.02 -0.25 -2.58
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8592 21/03/2023 0.01 -0.39
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.8987 21/03/2023 0.26 -0.69 -5.20
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.7286 21/03/2023 -0.06 -0.93
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.8974 23/03/2023 -3.72 -2.80 -6.53 11.73 -1.72
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9335 23/03/2023 -3.71 -2.75 -5.02 12.97 -0.90
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.7485 23/03/2023 -2.03 -2.04 -5.75 14.69 -1.33
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 46.1795 23/03/2023 -5.07 -3.95 -2.99 9.91 -2.48
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 28.4993 23/03/2023 -6.24 -4.50 -0.06 13.41 -0.33
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.7168 23/03/2023 0.19 0.35 0.54 0.33 0.49