กองทุนรวมทั้งหมด

กองทุนรวมทั้งหมด


กองทุน บลจ. ประเภทกองทุน นโยบายปันผล NAV NAV date ผลตอบแทนย้อนหลัง (%)
YTD 6 เดือน 1 ปี 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
MM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.9373 24/04/2024 0.61 0.98 1.78 0.84 0.72
B-ACTIVE : กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 20.3481 24/04/2024 -3.89 -5.54 -9.24 -10.11 -1.74
B-ASEAN : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 11.8602 24/04/2024 7.66 6.97 3.78 3.91 2.78
B-ASEANRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.9527 24/04/2024 7.40 6.84 4.25 4.11 3.08
B-ASIA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.3126 23/04/2024 -1.27 2.40 -5.80 -7.52 1.22
B-ASIARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.0531 23/04/2024 -1.04 2.57 -5.45 -7.65 0.90
B-ASIASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.3061 23/04/2024 -1.67 1.50 -6.48
B-ASIATECH : กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.6408 22/04/2024
B-BHARATA : กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 17.0928 23/04/2024 9.19 16.30 37.17 16.94 13.06
B-CHINAARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 5.8713 23/04/2024 3.16 -0.39 -19.66 -18.66
B-CHINE-EQ : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 7.2565 23/04/2024 4.39 -0.66 -17.52 -18.91 -2.12
B-CHINESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 5.1503 23/04/2024 4.25 -0.77 -16.97
B-DYNAMIC BOND : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.0456 22/04/2024 1.60 4.76 0.68
B-DYNAMICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.1252 22/04/2024 1.71 4.90
B-DYNAMICSSF : กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.0891 22/04/2024 1.48 4.20
B-ENHANCED : กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.1044 23/04/2024 0.88 2.15 1.75 0.12
B-FINTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.2493 22/04/2024 6.67 21.93 23.71
B-FLEX : กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 17.2663 24/04/2024 -0.35 -0.46 -1.50 -2.51 -1.99
B-FUTURE : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 10.6443 22/04/2024 0.87 12.52 15.80 -9.70 3.42
B-FUTURERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.5869 22/04/2024 0.77 12.43 15.48
B-FUTURESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 9.0590 22/04/2024 0.74 11.80 14.69 -9.35
B-GLOB-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.8398 22/04/2024 -0.55 9.17 -4.97
B-GLOB-INFRARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.7548 22/04/2024 -0.51 9.08 -4.89
B-GLOB-INFRASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.6041 22/04/2024 -0.81 8.30 -3.90
B-GLOBAL : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 17.4489 22/04/2024 10.36 19.56 23.28 3.77 8.04
B-GLOBALRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 16.6795 22/04/2024 10.35 19.47 23.10 3.90 8.11
B-GTO : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.9668 22/04/2024 5.24 18.43 18.90 -3.76
B-GTORMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.9751 22/04/2024 5.14 18.03 18.39
B-GTOSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 8.2934 22/04/2024 5.08 17.93 18.24
B-INCOME : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 11.2464 22/04/2024 0.01 2.68 0.11 0.90 1.12
B-INCOMESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.3561 22/04/2024 -0.12 2.34 -0.19 0.49
B-INDIAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.5032 23/04/2024 8.21 13.84 32.09 14.54 11.78
B-INFRA : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 30.3120 24/04/2024 1.51 1.52 -7.90 -0.29 -1.56
B-INNOTECH : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 28.6922 22/04/2024 3.61 19.30 24.25 5.97 16.31
B-INNOTECHRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 23.7437 22/04/2024 3.75 19.21 24.25 5.79 15.81
B-INNOTECHSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 12.9954 22/04/2024 4.93 19.65 24.03
B-IR-FOF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 8.4153 24/04/2024 -2.69 7.87 -5.91 -2.07
B-IR-FOFRMF : กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 8.8536 24/04/2024 -2.69 7.32 -5.64 -2.20
B-NIPPON : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 9.4606 23/04/2024 -1.63 10.62 2.98 -4.65 -3.59
B-PREMIUM : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.5731 22/04/2024 4.94 11.93 2.43
B-PREMIUMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Premium Brands เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 11.2220 22/04/2024 5.43
B-SENIOR : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 12.8198 24/04/2024 0.67 1.89 0.57 0.72 0.90
B-SENIOR-X : กองทุนเปิดบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 9.9653 22/04/2024 1.06 1.81 0.99 -0.74 0.13
B-SI-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 9.9573 24/04/2024
B-SIP : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 11.2725 22/04/2024 3.54 16.22 13.18 2.12
B-SIPRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.3671 22/04/2024 3.67 16.08 13.17
B-SIPSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 9.3352 22/04/2024 3.41 15.37 12.27
B-SM-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวง Small - Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.5984 24/04/2024 -5.49 -3.87 -11.85 -8.44 -2.01
B-SMEQ : กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 7.3974 24/04/2024 -5.46 -3.77 -11.86
B-THAICG : กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 8.3266 24/04/2024 -2.45 0.33 -6.75 -0.98 -3.17
B-TNTV : กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 13.6959 24/04/2024 0.59 0.92 1.67 0.80 0.75
B-TOP-THAIESG : กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน Download PDF BBLAM เพื่อความยั่งยืน ไม่จ่าย 10.1764 24/04/2024 1.68
B-TOPTENRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 7.9676 24/04/2024 0.03 -0.92 -7.12 -2.91 -3.41
B-TREASURY : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ Download PDF BBLAM ตลาดเงิน ไม่จ่าย 11.5032 24/04/2024 0.59 0.91 1.62 0.81 0.77
B-USALPHA : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ จ่าย 9.6971 22/04/2024 10.19 20.83 30.40
B-USALPHARMF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9198 22/04/2024 10.27 20.86 30.00
B-USALPHASSF : กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 9.7879 22/04/2024 9.71 19.70 28.55
B-VIETNAM : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.1478 24/04/2024 13.54 10.95 23.04
B-VIETNAMRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.0528 24/04/2024 13.36 10.89 22.53
B-VIETNAMSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 12.9457 23/04/2024 9.69 5.98 18.49
B25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25 % เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.9629 24/04/2024 0.36 1.02 -1.10 -0.18 -0.11
BBASIC : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4 Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 18.0508 24/04/2024 -2.85 -0.07 -9.86 -0.79 -2.04
BBASICRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.8676 24/04/2024 -2.15 0.08 -8.21 -2.55 -2.96
BCAP-CLEAN : กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.3676 22/04/2024 -5.72 0.47 -10.05
BCAP-CTECH : กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 3.5901 22/04/2024 -6.67 -3.18 -19.45 -29.68
BCAP-DISRUPT : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.6713 22/04/2024 1.97 15.48 23.59
BCAP-GE : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล อิควิตี้ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 13.6666 22/04/2024 9.91 16.04 16.51 4.23
BCAP-GFIA : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 8.5601 22/04/2024 -2.46 4.87 -1.46 -4.88
BCAP-GFIO : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.3232 22/04/2024 0.55 2.67 1.88 0.37
BCAP-GPROP : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ Download PDF BCAP ทรัพย์สินทางเลือก จ่าย 10.6016 22/04/2024 -0.49 10.36 0.84 -1.73
BCAP-GTAC : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล แทคทิเคิล Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.0926 22/04/2024 2.60 4.98 3.92 -0.49
BCAP-GW10 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.1187 22/04/2024 0.47 3.04 1.55 -0.59
BCAP-GW25 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.2901 22/04/2024 1.40 4.19 2.63 -0.56
BCAP-GW50 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.5828 22/04/2024 2.90 6.77 4.49 -1.01
BCAP-GW75 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 10.9178 22/04/2024 4.71 8.59 6.45 -0.63
BCAP-GW90 : กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 Download PDF BCAP แบบผสม ไม่จ่าย 11.2473 22/04/2024 5.58 9.44 7.43 -0.45
BCAP-MFIX : กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง Download PDF BCAP ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 10.3961 24/04/2024 0.58 1.54 2.14 0.88
BCAP-TEQ : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 10.2919 24/04/2024 -2.46 -1.37 -8.27 -6.21
BCAP-TFACTOR : กองทุนเปิดบีแคป ไทย อิควิตี้ ไดนามิค แฟคเตอร์ Download PDF BCAP ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.9567 24/04/2024 -4.55 -3.56 -7.40 -3.53
BCAP-USL : กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 10.7907 22/04/2024 9.86
BCAP-USND100 : กองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 19.7625 23/04/2024 2.91 18.16 30.20 5.57
BCAP-XHEALTH : กองทุนเปิดบีแคป เน็กซ์ เจน เฮลธ์ Download PDF BCAP ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 6.5598 22/04/2024 -3.96 7.12 -8.29
BCARE : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ Download PDF BBLAM ที่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่จ่าย 38.6937 22/04/2024 2.33 9.90 3.16 -1.63 6.59
BCARERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 14.4325 22/04/2024 2.29 9.58 2.87 -1.71 6.49
BCARESSF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 10.0282 22/04/2024 0.77 7.72 1.18
BEQSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม ไม่จ่าย 11.7816 24/04/2024 -1.32 -0.53 -9.01 -1.27
BERMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 76.6900 24/04/2024 -2.35 -2.65 -13.10 -5.38 -5.21
BFIXED : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ Download PDF BBLAM ตราสารหนี้ ไม่จ่าย 12.8486 24/04/2024 0.68 1.48 1.73 0.81 1.10
BFLRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 50.4868 24/04/2024 -2.19 -2.29 -11.37 -4.88 -4.92
BFRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 15.4202 24/04/2024 0.64 1.66 1.74 0.69 1.03
BGOLD : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ Download PDF BBLAM ทรัพย์สินทางเลือก ไม่จ่าย 18.8859 24/04/2024 19.63 19.09 23.44 13.47 14.43
BGOLDRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 18.1969 24/04/2024 19.41 18.86 23.17 13.39 14.20
BKA : กองทุนเปิดบัวแก้ว Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 39.1817 24/04/2024 -1.43 -0.93 -9.67 -1.53 -2.15
BKA2 : กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 33.0324 24/04/2024 -1.47 -0.94 -9.85 -1.47 -2.02
BKD : กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 2.8127 24/04/2024 -1.46 -0.96 -10.13 -2.83 -2.84
BKIND : กองทุนเปิดคนไทยใจดี Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 9.7901 24/04/2024 -1.44 0.32 -7.22 -0.55 -2.68
BM70SSF : กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม Download PDF BBLAM เพื่อการออม จ่าย 9.6577 24/04/2024 -1.08 -0.63 -7.21 -1.55
BMAPS100 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.6924 22/04/2024 5.08 11.46 9.39 -1.36
BMAPS100RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.4232 22/04/2024 5.04 11.19 8.91
BMAPS25 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.2819 22/04/2024 1.95 4.37 3.01 -0.18
BMAPS25RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.1645 22/04/2024 1.66 3.99 2.74
BMAPS55 : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 Download PDF BBLAM แบบผสม ไม่จ่าย 10.4736 22/04/2024 2.84 6.77 5.13 -0.60
BMAPS55RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 10.2115 22/04/2024 2.50 5.92 4.35
BSIRICG : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล Download PDF BBLAM ตราสารทุน จ่าย 6.3053 24/04/2024 -3.98 -2.77 -8.39 -2.53 -3.09
BSIRIRMF : กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 9.9957 24/04/2024 -3.99 -2.82 -8.39 -0.91 -2.18
BTK : กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 17.4476 24/04/2024 0.75 -0.50 -2.45 2.30 -0.11
BTP : กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล Download PDF BBLAM ตราสารทุน ไม่จ่าย 42.2976 24/04/2024 0.10 -0.79 -7.11 -3.05 -3.44
IN-RMF : กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ Download PDF BBLAM เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่จ่าย 25.8329 24/04/2024 1.30 1.22 -8.29 -0.58 -1.46