โอพีดี สบายใจ (บันทึกสลักหลัง)

 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ แนบอยู่
 • สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่โดยบันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ จะต้องซื้อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ดังนี้
  - สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011
  - สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก)
  - สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส
  - สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ
  - สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ)
  - สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์

บันทึกสลักหลัง คือ การขยายความคุ้มครองที่จะต้องซื้อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม

โอพีดี สบายใจ
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
  แผน 500 แผน 1,000 แผน 1,500 แผน 2,000
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกต่อครั้ง
(ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)
500 1,000 1,500 2,000
ค่าห้องรวมของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ** ผลประโยชน์สูงสุดที่ซื้อได้
ไม่เกิน 2,000 บาท 1,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท 1,500 บาท
ตั้งแต่ 3,001 บาท ขึ้นไป 2,000 บาท

(ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อบันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ ได้ 1 สัญญา ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น โดยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุดที่ซื้อได้ พิจารณานับจากค่าห้องรวมกันของทุกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน ทั้งนี้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวมทุกกรมธรรม์ ต้องไม่เกิน 2,000 บาท)

** ค่าห้องรวมของทุกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพภายใต้กรมธรรม์เดียวกันที่บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ แนบอยู่

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

บันทึกสลักหลัง ขยายความคุ้มครองผู้ป่วยนอก โอพีดี สบายใจ จะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยใดๆ ตามข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่แนบอยู่ และยังคงมีผลบังคับ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ