โอพีดี สบายใจ

สุขภาพดี…ชีวิตดี
​ในวัยเริ่มต้นของชีวิต คือช่วงเวลาสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย มอบการดูแลและสนับสนุนให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และเตรียมแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมเพื่อรองรับค่ารักษาในยามที่ลูกน้อยเจ็บป่วย กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมอยู่เคียงข้างให้คุณและครอบครัวอุ่นใจในทุกช่วงเวลา ด้วยความคุ้มครองและบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร พร้อมเก็บเกี่ยวความสุขได้อย่างเต็มที่ในทุกก้าวของชีวิต

เพราะการดูแลรักษาสุขภาพให้ดี…คือต้นทุนชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

อายุรับประกัน 1 - 80 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี
อายุรับประกัน 1 - 80 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด ครั้งละ 2,000 บาท ไม่เกิน 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด ครั้งละ 2,000 บาท ไม่เกิน 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
แนบท้ายได้กับทุกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ เพื่อความคุ้มครองที่มากขึ้น
บริการครอบคลุมโรงพยาบาลและคลินิก*

*สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ทุกโรงพยาบาล และคลินิกที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนผลประโยชน์ต่อครั้งที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ (สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในสัญญาได้ที่ www.bangkoklife.com)

 • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อเนื่องได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (มาตรฐานใหม่) ที่บันทึกสลักหลัง ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบปกติ (โอพีดี สบายใจ) แนบอยู่ หรือความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ หรือกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่โดยบันทึกสลักหลัง ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบปกติ (โอพีดี สบายใจ) จะต้องซื้อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (มาตรฐานใหม่) ดังนี้
  - สัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ แฮปปี้ เฮลธ์
  - สัญญาเพิ่มเติม แวลู เฮลธ์
  - สัญญาเพิ่มเติม แวลู เฮลธ์ (คิดส์)
  - สัญญาเพิ่มเติม เพรสทีจ เฮลธ์ แผน 10 ล้าน และ แผน 30 ล้าน
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
  แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกต่อครั้ง
(ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย)
500 1,000 1,500 2,000
ค่าห้องรวมของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ** ผลประโยชน์สูงสุดที่ซื้อได้
ไม่เกิน 2,000 บาท 1,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท 1,500 บาท
ตั้งแต่ 3,001 บาท ขึ้นไป 2,000 บาท

(ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อบันทึกสลักหลัง ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบปกติ (โอพีดี สบายใจ) ได้ 1 สัญญา ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น โดยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุดที่ซื้อได้ พิจารณานับจากค่าห้องรวมกันของทุกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์เดียวกัน ทั้งนี้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรวมทุกกรมธรรม์ ต้องไม่เกิน 2,000 บาท)

** ค่าห้องรวมของทุกสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพภายใต้กรมธรรม์เดียวกันที่บันทึกสลักหลัง ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบปกติ (โอพีดี สบายใจ) แนบอยู่

กดเพื่อแสดงตัวอย่างผลประโยชน์โอพีดี สบายใจ
 
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

บันทึกสลักหลัง ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบปกติ (โอพีดี สบายใจ) จะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยใดๆ ตามข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่แนบอยู่ และยังคงมีผลบังคับ

หมายเหตุ

 1. โอพีดี สบายใจ เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันที่ระบุในกรมธรรม์ คือ บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบปกติ
 2. สื่อโฆษณาฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 4. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณาพรับประกันภัยของบริษัท
 6. เบี้ยประกันภัยสามารถปรับได้จากปัจจัย ซึ่งได้แก่ อายุ, ชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
 7. เบี้ยประกันภัยของบันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบปกติ (โอพีดี สบายใจ) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ