hero

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม


ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะรวมทั้งการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ทั้งในและนอกเวลางาน โดยผลประโยชน์ที่ได้รับ มีดังนี้

กรณีเสียชีวิต

ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในและเสียชีวิตเพราะการประสบอุบัติเหตุในครั้งนั้น บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรณีสูญเสียอวัยวะ

ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในและเสียชีวิตเพราะการประสบอุบัติเหตุในครั้งนั้น บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

อุบัติเหตุ อบก.1

อุบัติเหตุกลุ่ม (อบก.1) เป็นสัญญาพิเศษเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะสำคัญ จากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ทั้งในและนอกเวลางาน โดยได้รับความคุ้มครองดังนี้

 1. การสูญเสีย
 2. ร้อยละของจำนวนเงินเอา ประกันภัย
 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 2. 100
 1. สูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตา ทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้าง
 2. 100
 1. สูญเสียมือ เท้า หรือสายตา อย่างใดอย่างหนึ่ง ข้างเดียว
 2. 60
 1. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ ของมือข้างเดียวกัน
 2. 25

การประกันอุบัติเหตุสาธารณะภัยกลุ่ม (อบก.5)

    เป็นสัญญาพิเศษเพิ่มเติม ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ทั้งในและนอกเวลางาน โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มอีก 1 เท่า ในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเกิดจาก

    - ไฟไหม้โรงมหรสพ, โรงแรมหรืออาคารสาธารณะ
    - อุบัติเหตุอันเกิดแก่ รถไฟหรือรถโดยสารประจำทางที่ได้รับอนุญาตให้รับส่งผู้โดยสารในเส้นทางประจำซึ่งผู้เอาประกันภัยอยู่ในฐานะ ผู้โดยสารและเสียค่าโดยสาร
    - อุบัติเหตุอันเกิดแก่ ลิฟท์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยกำลังโดยสารอยู่(ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานก่อสร้าง)

ตัวอย่างการจ่ายสินไหมทดแทน

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความคุ้มครองการประกันชีวิต, การประกันอุบัติเหตุ และ การประกันอุบัติเหตุสาธารณะภัย

 1. การสูญเสีย
 2. ร้อยละของจำนวนเงินเอา ประกันภัย
 1. เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
 2. 100%
 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ(ธรรมดา)
 2. 200 %(จ่ายรวมกับข้อ 1.แล้ว)
 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะภัย
 2. 300 %(จ่ายรวมข้อ 1.และข้อ 2. แล้ว)

อุบัติเหตุ (อบก.10)

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะสำคัญ รวมถึงการรับฟังและการออกเสียง เนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ทั้งในและนอกเวลางาน โดยให้ความคุ้มครองดังนี้

 1. การสูญเสีย
 2. ร้อยละของจำนวนเงินเอา ประกันภัย
 1. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 2. 100
 1. สูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตา ทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน 2 ข้าง
 2. 100
 1. สูญเสียมือ เท้า หรือสายตา อย่างใดอย่างหนึ่ง ข้างเดียว
 2. 60
 1. สูญเสียแขน 1 ข้าง ตั้งแต่หัวไหล่
 2. 75
 1. สูญเสียแขน 1 ข้าง ตั้งแต่ข้อศอก
 2. 65
 1. สูญเสียขา 1 ข้าง ตั้งแต่ต้นขา
 2. 75
 1. สูญเสียขา 1 ข้าง ตั้งแต่หัวเข่า
 2. 65
 1. หูหนวก 2 ข้าง หรือ เป็นใบ้
 2. 50
 1. หูหนวก 1 ข้าง
 2. 15
 1. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ (ทั้ง 2 ข้อ)
 2. 25
 1. สูญเสียนิ้วหัวแม่มือ ( 1 ข้อ)
 2. 10
 1. สูญเสียนิ้วชี้ ( 3 ข้อ)
 2. 10
 1. สูญเสียนิ้วชี้ ( 2 ข้อ)
 2. 8
 1. สูญเสียนิ้วชี้ ( 1 ข้อ)
 2. 4
 1. สูญเสียนิ้วอื่นแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 ข้อ)
 2. 5
 1. สูญเสียนิ้วหัวแม่เท้า
 2. 5
 1. สูญเสียนิ้วเท้าอื่นแต่ละนิ้ว (ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ)
 2. 1
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ