พีเอ อุ่นใจรัก

พีเอ อุ่นใจรัก

กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 
หน่วย : บาท
ความคุ้มครอง พีเอ อุ่นใจรัก แผน 1 พีเอ อุ่นใจรัก แผน 2
ชั้นอาชีพ 1 ชั้นอาชีพ 2 ชั้นอาชีพ 1 ชั้นอาชีพ 2
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
2. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
3. การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย 250,000 250,000 500,000 500,000
4. การเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 250,000 500,000 500,000
5. คุ้มครองอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
6. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 30,000 100,000 50,000
7. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 10,000 5,000 10,000 5,000
8. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล        
 • กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ต่อวัน
500 500 1,000 1,000
 • กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) สูงสุดไม่เกิน 7 วัน
1,000 1,000 2,000 2,000
(รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง)        
9. คุ้มครองอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
10. ผลประโยชน์ค่าปลงศพ 5,000 5,000 10,000 10,000
11. คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี
อายุ แรกเกิด - 60 ปี 2,888 4,888
อายุ 61 - 65 ปี 3,465 5,865
อายุ 66 - 70 ปี ( ต่ออายุ ) 4,040 6,840
 • รถยนต์ส่วนบุคคล หมายถึง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งขนทางบก
 • อุบัติเหตุสาธารณะ หมายถึง อุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันเป็นผู้โดยสารและเกิดอุบัติเหตุจาก รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารร่วมบริษัทขนส่ง รถตู้ร่วมขนส่งมวลชน ลิฟท์สาธารณะ หรือ ไฟไหม้อาคารสาธารณะ
 • ค่าปลงศพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานศพ รวมถึงค่าปลงศพ การเผาศพ หรือฝังศพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นซึ่งบริษัทจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุที่กำหนดไว้ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน คปภ.
* รับความคุ้มครองและผลประโยชน์สูงสุด 3 เท่า กรณี
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุขณะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
2. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะในวันหยุดนักขัตฤกษ์
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า "ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 2. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 3. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 5. การก่อการร้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ