hero

การประชุมผู้ถือหุ้น


​​

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อเรื่อง

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อเรื่อง

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

หนังสือเชิญประชุม

หัวข้อเรื่อง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

รายงานการประชุม

หัวข้อเรื่อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วีดีโอ

หัวข้อเรื่อง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ