บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8 (มีเงินปันผล)

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8
 

ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผลนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการ...

 • วางแผนชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในวันข้างหน้า
 • วางแผนการลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าและเงินต้นไม่สูญหาย
 • วางแผนการศึกษาบุตร-สร้างครอบครัว เพื่อการศึกษาของลูกรัก
 • วางแผนลดหย่อนภาษี สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปช่วยลดหย่อนภาษี
 • วางแผนเพื่อธุรกิจ สำหรับวางแผนขยายธุรกิจให้เติบโต
กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประกันสะสมทรัพย์ ชนิดมีเงินปันผล
 

เพื่อตอบโจทย์การวางแผนในแต่ละด้านของชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ชนิดมีเงินปันผล จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วยสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างจากแบบประกันทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมบริหารจัดการด้วยพอร์ตการลงทุนเฉพาะ ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

 

เปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนสำหรับแบบประกันทั่วไป และแบบประกันชนิดมีเงินปันผล

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8
 

จุดเด่นด้านการลงทุน

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8
 

จัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะ*

กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีเงินปันผล ทำให้มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื่อมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะที่ยังได้รับการการันตี ผลตอบแทนขั้นต่ำ

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8
 

วิเคราะห์ข้อมูลหลักทรัพย์เป็นหลัก

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน (Bottom up) ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8
 

บริหารและติดตามการลงทุน

ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

* บริษัทมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับแบบประกันชนิดมีเงินปันผล ในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันทั่วไป โดยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หุ้นสามัญ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่รวมธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8 (แบบมีเงินปันผล)

ออมเงินให้พร้อม เพื่ออนาคตที่มั่นคงด้วยประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ระยะยาว ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี รับความคุ้มครองชีวิต 16 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับคุณ และคนที่คุณรัก ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านความคุ้มครองที่เพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง การสะสมเงินก้อน และเพิ่มโอกาสได้รับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8

*หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8-16

 • อายุรับประกันภัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้น 30,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • สำหรับกรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8
กดเพื่อแสดงความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
กรณีมีชีวิตอยู่ กรณีเสียชีวิต
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-8 รับเงินคืนปีละ 8% ในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100%
ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 9-15 รับเงินคืนปีละ 10% ในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200%
ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินครบกำหนดสัญญา 761% ในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300%
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 895% ในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400%
พร้อมโอกาสรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรร ในปีกรมธรรม์ที่ 5 รับ 500%
เงินปันผลของบริษัท[3] ในปีกรมธรรม์ที่ 6 รับ 600%
  ในปีกรมธรรม์ที่ 7 รับ 700%
  ในปีกรมธรรม์ที่ 8-16 รับ 800%
(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
กดเพื่อแสดงตัวอย่างความคุ้มครองและผลประโยชน์
 

ผู้ขอเอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ 99,900 บาท และมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 20 ตลอดอายุสัญญา

หน่วย: บาท

ปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันชีวิตต่อปี
(ณ ต้นปีกรมธรรม์)
ผลประโยชน์เงินคืน ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ความคุ้มครองชีวิต มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ รวมเงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา ผลประโยชน์ทางภาษี
% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงิน % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนเงิน
1 99,900 8% 8,000 100% 100,000 19,200 27,200 19,980
2 99,900 8% 8,000 200% 200,000 67,700 83,700 19,980
3 99,900 8% 8,000 300% 300,000 166,600 190,600 19,980
4 99,900 8% 8,000 400% 400,000 254,700 286,700 19,980
5 99,900 8% 8,000 500% 500,000 359,600 399,600 19,980
6 99,900 8% 8,000 600% 600,000 438,000 486,000 19,980
7 99,900 8% 8,000 700% 700,000 518,300 574,300 19,980
8 99,900 8% 8,000 800% 800,000 600,600 664,600 19,980
9   10% 10,000 800% 800,000 605,100 679,100  
10   10% 10,000 800% 800,000 609,800 693,800  
11   10% 10,000 800% 800,000 614,600 708,600  
12   10% 10,000 800% 800,000 619,400 723,400  
13   10% 10,000 800% 800,000 624,400 738,400  
14   10% 10,000 800% 800,000 629,500 753,500  
15   10% 10,000 800% 800,000 634,700 768,700  
16   761% 761,000 800% 800,000 650,000 895,000  
รวม 799,200 895% 895,000 - - - - 159,840
 • ผลประโยชน์เงินคืน, มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และเงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา เป็นมูลค่าที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์
 • เงินขอคืนตามสิทธิ์ก่อนครบสัญญา หมายถึง ผลรวมของจำนวนผลประโยชน์เงินคืนที่ได้รับไปแล้วสะสม รวมกับจำนวนมินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่คำนวณ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์นั้น ๆ ทั้งนี้ ณ วันที่มีการเวนคืนกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเฉพาะมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เท่านั้น

หน่วย: บาท

สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (รวมเงินปันผล) กรณีไม่มีการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างเงินปันผลจากผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา[2]
3% 4% 5%
1. ผลประโยชน์เงินคืนรายปีทั้งหมด
ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 15
134,000 134,000 134,000 134,000
2. เงินครบกำหนดสัญญา
ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 16
761,000 761,000 761,000 761,000
3. โอกาสรับเงินปันผล ณ วันครบกำหนดสัญญา[1] - 50,180 120,700 191,220
4. ผลประโยชน์ตลอดสัญญา (1.+2.+3.) 895,000 945,180 1,015,700 1,086,220
5. เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมด 8 ปี 799,200 799,200 799,200 799,200
6. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ (4.-5.) 95,800 145,980 216,500 287,020
7. ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีทั้งหมด 8 ปี 159,840 159,840 159,840 159,840
8. ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
(กรณีรวมผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี (6.+7.))
255,640 305,820 376,340 446,860

[1] บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญา หลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งบริษัทจะจัดสรรในอัตราร้อยละ 80 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญานี้จะแตกต่างกันในแต่ละแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทพิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

[2] ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่นำไปใช้ในการคำนวณเงินปันผล และผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญานั้น ประมาณมาจากผลตอบแทนการลงทุนโดยเฉลี่ยของบริษัท ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าจากที่แสดงได้ ผู้เอาประกันภัยควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยตลอดสัญญา คือ ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์กลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลตลอดระยะเวลาสัญญาโดยสามารถดูผลตอบแทนการลงทุนในแต่ละปีผ่านทาง www.bangkoklife.com/parfund_ROI

กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 

สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8 (มีเงินปันผล)

 • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 • เอกสารเสนอขายฉบับนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้น โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์ สามารถสอบถามได้จากตัวแทนของท่าน หรือสามารถศึกษารายละเอียดได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่าน
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของแบบประกัน บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 16/8 (มีเงินปันผล) และเบี้ยประกันสุขภาพ (ถ้ามี) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ