บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 208

บีแอลเอ แฮปปี้เซฟวิ่ง 208
กดเพื่อแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 

กรณีมีชีวิตอยู่

  • รับเงินคืน 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 -10
  • รับเงินคืน 2.0% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11 -20
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 1,035% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต
รับความคุ้มครองชีวิตเท่ากับร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตสะสมตามจริง แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ดังนี้

ปีกรมธรรม์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ร้อยละ 100 200 300 400 500 600 700 800 800 800
ปีกรมธรรม์ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ร้อยละ 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1,000
กดเพื่อแสดงข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 
  • กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ